تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
istanbul-9508241417.jpg

تور استانبول

3 شب و 4 روز

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GORUR

درجه هتل B.B

1590000 تومان

1980000 تومان

1470000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARINA CITY

درجه هتل B.B

1770000 تومان

2240000 تومان

1540000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VVR

درجه هتل B.B

1790000 تومان

2280000 تومان

1550000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TANGO

درجه هتل B.B

1920000 تومان

2540000 تومان

1610000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MUKARNAS

درجه هتل B.B

2300000 تومان

3290000 تومان

1800000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SABENA

درجه هتل B.B

1720000 تومان

2130000 تومان

1510000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOLTON SISL

درجه هتل B.B

1870000 تومان

2430000 تومان

1590000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WHITE MONARCH

درجه هتل B.B

1870000 تومان

2430000 تومان

1590000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ICON

درجه هتل B.B

1950000 تومان

2580000 تومان

1620000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVA PLAZA PARK

درجه هتل B.B

2040000 تومان

2780000 تومان

1670000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJER

درجه هتل B.B

2130000 تومان

2960000 تومان

1720000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVA PLAZA

درجه هتل B.B

2310000 تومان

3310000 تومان

1810000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANTGARD

درجه هتل B.B

2350000 تومان

3390000 تومان

1830000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND OZTANIK

درجه هتل B.B

2350000 تومان

3390000 تومان

1830000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL

درجه هتل B.B

2310000 تومان

3310000 تومان

1810000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN PARK

درجه هتل B.B

2170000 تومان

3030000 تومان

1740000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA MERTER

درجه هتل B.B

2170000 تومان

3030000 تومان

1740000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SURMELI

درجه هتل B.B

2280000 تومان

3250000 تومان

1790000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DOWN TOWN

درجه هتل B.B

2320000 تومان

3330000 تومان

1810000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BUSINESS

درجه هتل B.B

2320000 تومان

3330000 تومان

1810000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND CAVAKI

درجه هتل B.B

2550000 تومان

3780000 تومان

1920000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE HOUSE BOMONTI

درجه هتل B.B

2610000 تومان

3910000 تومان

1960000 تومان

1550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GORUR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARINA CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VVR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TANGO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MUKARNAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SABENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOLTON SISL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WHITE MONARCH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ICON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA PLAZA PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANTGARD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA MERTER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DOWN TOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BUSINESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND CAVAKI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE HOUSE BOMONTI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز هواپیمایی قشم ایر - 3 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .
  3. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  4. نرخ INF مبلغ 220.000 تومان می باشد .
  5. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید