تلفن : 02188520828

تور آلانیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 29 شهریور

Tailwind Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CLUB SUNNY WORLD

درجه هتل ALL

5290000 تومان

7490000 تومان

4590000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BIN BILLA

درجه هتل ALL

5290000 تومان

7990000 تومان

4590000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KLAS DOM

درجه هتل ALL

5690000 تومان

8390000 تومان

4990000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAGNOLIA

درجه هتل ALL

5790000 تومان

8290000 تومان

5190000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HEDEF KLEOPATRA

درجه هتل ALL

6190000 تومان

8990000 تومان

5590000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PERRE DELTA

درجه هتل U.ALL

6390000 تومان

9290000 تومان

5590000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HEDEF ROSE GARDEN

درجه هتل ALL

6590000 تومان

9490000 تومان

5690000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SENZA THE INN

درجه هتل U.ALL

6990000 تومان

11190000 تومان

5890000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIFE BUKET

درجه هتل U.ALL

7290000 تومان

12090000 تومان

6090000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALAN XAFIRA DELUXE

درجه هتل U.ALL

7590000 تومان

12290000 تومان

6190000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HEDEF BEACH / HEDEF RESORT

درجه هتل U.ALL

7590000 تومان

12990000 تومان

6290000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VIKINGEN INFINITY

درجه هتل U.ALL

8090000 تومان

13590000 تومان

6290000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTRY ALANYA

درجه هتل U.ALL

8390000 تومان

13990000 تومان

6390000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EFTALIA OCEAN

درجه هتل U.ALL

8890000 تومان

14290000 تومان

6490000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MUKARNAS

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

14690000 تومان

6590000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

UTOPIA WORLD (VILLA)

درجه هتل U.ALL

8990000 تومان

14790000 تومان

6690000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY OKURCALAR

درجه هتل U.ALL

9490000 تومان

14990000 تومان

6890000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

UTOPIA WORLD (STD)

درجه هتل U.ALL

9690000 تومان

15290000 تومان

7090000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HAYDARPASHA

درجه هتل U.ALL

9790000 تومان

15490000 تومان

7290000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LONG BEACH

درجه هتل U.ALL

9990000 تومان

15890000 تومان

7390000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RUBI PLATINUM

درجه هتل U.ALL

10890000 تومان

16390000 تومان

7690000 تومان

3690000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
CLUB SUNNY WORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BIN BILLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KLAS DOM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAGNOLIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HEDEF KLEOPATRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PERRE DELTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HEDEF ROSE GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SENZA THE INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIFE BUKET
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALAN XAFIRA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HEDEF BEACH / HEDEF RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VIKINGEN INFINITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTRY ALANYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EFTALIA OCEAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MUKARNAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
UTOPIA WORLD (VILLA)
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY OKURCALAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
UTOPIA WORLD (STD)
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYDARPASHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LONG BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RUBI PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3690000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

پرواز مستقیم به قاضی پاشا می باشد.

برنامه پروازی:

ساعت رفت -------------- 05:00 بامداد

ساعت برگشت -------------- 01:00 بامداد

خدمات:

پرواز رفت و برگشت - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر 2 سال 290.000 تومان می باشد.
  2. نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک محاسبه می شود و در صورت وجود 2 کودک در اتاق با کانتر فروش هماهنگ شود
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  5. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  6. بیمه محاسبه شده در پکیج بر اساس بیمه 10 هزار یورویی می باشد و افراد بالای 60 سال ملزم به دریافت بیمه مفری (50هزار یورویی) می باشند.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh