تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 4 بهمن

Freebird Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

ATALLA

درجه هتل B.B

2990000 تومان

3580000 تومان

2590000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

LA GRANDE

درجه هتل ALL

3590000 تومان

4700000 تومان

2870000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

ROX ROYAL

درجه هتل ALL

3790000 تومان

4610000 تومان

3030000 تومان

2490000 تومان

KEMER هتل های 4 ستاره تاپ

SENSITIVE PREMIUM

درجه هتل U.ALL

4190000 تومان

5130000 تومان

3260000 تومان

2490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

LINDA RESORT

درجه هتل ALL

4390000 تومان

5390000 تومان

3370000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

SEA LIFE FAMILY

درجه هتل U.ALL

4590000 تومان

6520000 تومان

3440000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

JADORA DELUXE

درجه هتل ALL

4590000 تومان

5740000 تومان

3440000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

SIAM ELEGANCE

درجه هتل U.ALL

4590000 تومان

5830000 تومان

3440000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

SIDE STAR RESORT

درجه هتل ALL

4790000 تومان

6000000 تومان

3540000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

PORTOBELLO

درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

7900000 تومان

3650000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK

درجه هتل U.ALL

4990000 تومان

6520000 تومان

3610000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SIDE STAR ELEGANCE

درجه هتل ALL

5090000 تومان

6430000 تومان

3710000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB SERA

درجه هتل U.ALL

5090000 تومان

6780000 تومان

3670000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

AYDINBEY KING'S PALACE

درجه هتل U.ALL

5390000 تومان

7730000 تومان

3830000 تومان

2490000 تومان

SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE

درجه هتل ALL

5390000 تومان

6950000 تومان

3830000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

FAME RESIDENCE LARA

درجه هتل U.ALL

5390000 تومان

7120000 تومان

3830000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERIA KREMLIN

درجه هتل U.ALL

5390000 تومان

7210000 تومان

3830000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD DREAMS

درجه هتل U.ALL

5490000 تومان

7040000 تومان

3890000 تومان

2490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE

درجه هتل U.ALL

5790000 تومان

7820000 تومان

4050000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD

درجه هتل ALL

6390000 تومان

8330000 تومان

4350000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

PAPILLON AYSHA

درجه هتل U.ALL

6390000 تومان

9720000 تومان

4300000 تومان

2490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

6890000 تومان

9110000 تومان

4580000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

6890000 تومان

9110000 تومان

4580000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC

درجه هتل U.ALL

7300000 تومان

9980000 تومان

4760000 تومان

2490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

7390000 تومان

10410000 تومان

4810000 تومان

2490000 تومان

BELEK هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY / ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

7390000 تومان

9980000 تومان

4810000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

7590000 تومان

10320000 تومان

4880000 تومان

2490000 تومان

LARA هتل های 4 ستاره تاپ
ATALLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
LA GRANDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
ROX ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
SENSITIVE PREMIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
LINDA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SEA LIFE FAMILY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
JADORA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SIAM ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5830000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
SIDE STAR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
PORTOBELLO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
GRAND PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3610000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SIDE STAR ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
CLUB SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
AYDINBEY KING'S PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE
توضیحات
MIRACLE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
FAME RESIDENCE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
ASTERIA KREMLIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7210000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
ADALYA ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
SHERWOOD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
PAPILLON AYSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
TITANIC
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10410000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات
ROYAL HOLIDAY / ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4810000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات

برنامه پروازی:

ساعت رفت : 01:30

ساعت برگشت :23:10

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز فریبرد - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودک زیر دو سال 390.000 تومان می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh