تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت: 29 و 30شهریور

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

WHITE ANGEL BELEK

درجه هتل ALL

6308000 تومان

8556000 تومان

5204000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

6308000 تومان

8556000 تومان

5204000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل ALL

6377000 تومان

8664000 تومان

5238500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل U.ALL

8102000 تومان

12199200 تومان

6101000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل U.ALL

8309000 تومان

12566400 تومان

6204500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

8792000 تومان

12444000 تومان

6446000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

9275000 تومان

14280000 تومان

6687500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

9758000 تومان

13956000 تومان

6929000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATER WORLD

درجه هتل U.ALL

9965000 تومان

17340000 تومان

7032500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

10172000 تومان

17772000 تومان

7136000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRESTIGE ELITE

درجه هتل U.ALL

10655000 تومان

17070000 تومان

7377500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK KEMER

درجه هتل ALL

10655000 تومان

16044000 تومان

7377500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

12035000 تومان

17520000 تومان

8067500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

12035000 تومان

18348000 تومان

8067500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN DIVA

درجه هتل U.ALL

12173000 تومان

17736000 تومان

8136500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN PALACE

درجه هتل U.ALL

12311000 تومان

17952000 تومان

8205500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

12380000 تومان

18060000 تومان

8240000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

12725000 تومان

18600000 تومان

8412500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

12725000 تومان

18600000 تومان

8412500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC BEACH

درجه هتل U.ALL

12725000 تومان

18600000 تومان

8412500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

13415000 تومان

19680000 تومان

8757500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO

درجه هتل U.ALL

14105000 تومان

20760000 تومان

9102500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

14795000 تومان

21840000 تومان

9447500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

14795000 تومان

21840000 تومان

9447500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

14795000 تومان

21840000 تومان

9447500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

15140000 تومان

23532000 تومان

9620000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل H.B

15140000 تومان

26684000 تومان

9620000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

16037000 تومان

28766400 تومان

10068500 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

19280000 تومان

35196000 تومان

11690000 تومان

5290000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
WHITE ANGEL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6308000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8556000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5204000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6308000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8556000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5204000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6377000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8664000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5238500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8102000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12199200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6101000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8309000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12566400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6204500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8792000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12444000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6446000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6687500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9758000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13956000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6929000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9965000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17340000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7032500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10172000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17772000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7136000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7377500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16044000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7377500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8067500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12035000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18348000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8067500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12173000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17736000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8136500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12311000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17952000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8205500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8412500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8412500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8412500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8757500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PALAZZO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20760000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9102500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9447500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9447500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9447500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23532000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26684000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16037000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28766400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10068500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

35196000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5290000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. هزینه کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh