تلفن : 02188520828
antalya-95082512480.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 16 و 23 آذر

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

2688000 تومان

3591000 تومان

2424000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA HADRIANUS

درجه هتل B.B

2736000 تومان

3672000 تومان

2448000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARMAS BEACH

درجه هتل ALL

2880000 تومان

3915000 تومان

2520000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENDER HOTEL

درجه هتل ALL

3072000 تومان

4239000 تومان

2616000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

3408000 تومان

4806000 تومان

2784000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

3456000 تومان

5032800 تومان

2808000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK LARA

درجه هتل U.ALL

3600000 تومان

5292000 تومان

2880000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE DELUXE

درجه هتل U.ALL

3600000 تومان

6007500 تومان

3000000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل ALL

3648000 تومان

5545800 تومان

2904000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

3690000 تومان

5535000 تومان

3000000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD BREEZES

درجه هتل U.ALL

3792000 تومان

5454000 تومان

2976000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل U.ALL

3888000 تومان

6588000 تومان

3024000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

4176000 تومان

6102000 تومان

3168000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA BELEK

درجه هتل U.ALL

4320000 تومان

6345000 تومان

3240000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SPICE HOTEL

درجه هتل U.ALL

4464000 تومان

7106400 تومان

3312000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELA QUALITY

درجه هتل U.ALL

4560000 تومان

6750000 تومان

3360000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

4608000 تومان

6831000 تومان

3384000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

5328000 تومان

8046000 تومان

3744000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL

5520000 تومان

8370000 تومان

3840000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل B.B

5616000 تومان

10476000 تومان

3888000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUENO DELUXE

درجه هتل U.ALL

6336000 تومان

9747000 تومان

4248000 تومان

2190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2688000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3591000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2424000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA HADRIANUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2736000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3672000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2448000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARMAS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3915000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENDER HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3072000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4239000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2616000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3408000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4806000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2784000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3456000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5032800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2808000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELEGANCE
GRAND PARK LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5292000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6007500 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3648000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5545800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2904000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5535000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD BREEZES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3792000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5454000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2976000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3888000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6588000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3024000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4176000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6102000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3168000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4464000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7106400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3312000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4608000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6831000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3384000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5328000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8046000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3744000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8370000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5616000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10476000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3888000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUENO DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6336000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9747000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4248000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پروازهای مدرن سان اکسپرس با کترینگ جدید - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. هزینه کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید