تور آنتالیا هتل توپکاپی پالاس

7 شب 8 روز

حرکت : 25 خرداد

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

HIMEROS HOTELS

درجه هتل ALL

1390000 تومان

1550000 تومان

1220000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MIRAMOR HOTEL

درجه هتل ALL

1630000 تومان

1930000 تومان

1350000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA WORLD BELEK

درجه هتل ALL

1740000 تومان

2090000 تومان

1400000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DAIMA BIZ HOTEL

درجه هتل U.ALL

2090000 تومان

2600000 تومان

1570000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل U.ALL

2170000 تومان

2730000 تومان

1620000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARA FAMILY CLUB

درجه هتل U.ALL

2250000 تومان

2840000 تومان

1660000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WIND OF LARA HOTEL

درجه هتل U.ALL

2300000 تومان

2920000 تومان

1680000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT LARA

درجه هتل U.ALL

2380000 تومان

3060000 تومان

1720000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA ANTALYA

درجه هتل U.ALL

2440000 تومان

3060000 تومان

1720000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY KUNDU

درجه هتل U.ALL

2460000 تومان

3160000 تومان

1760000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL WATER WORLD

درجه هتل U.ALL

2570000 تومان

3330000 تومان

1820000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

2600000 تومان

3380000 تومان

1830000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA PRESTIGE ELITE

درجه هتل U.ALL

2570000 تومان

3330000 تومان

1820000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل U.ALL

2840000 تومان

4620000 تومان

1950000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD DREAMS

درجه هتل U.ALL

2950000 تومان

3890000 تومان

2010000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MIRACLE RESORT

درجه هتل U.ALL

2950000 تومان

3890000 تومان

2010000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASKA LARA HOTEL

درجه هتل B.B

2980000 تومان

3950000 تومان

2020000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOTEL BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

3080000 تومان

4110000 تومان

2070000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERWOOD BREEESES

درجه هتل U.ALL

3350000 تومان

4510000 تومان

2210000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BARUT LARA

درجه هتل U.ALL

3380000 تومان

4540000 تومان

2220000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WOW KREMLIN / TOPKAPI

درجه هتل U.ALL

3520000 تومان

4750000 تومان

2290000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN DIVA

درجه هتل U.ALL

3650000 تومان

4940000 تومان

2360000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN PALACE

درجه هتل U.ALL

3780000 تومان

5160000 تومان

2420000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE RESORT

درجه هتل U.ALL

4030000 تومان

5510000 تومان

2540000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

4080000 تومان

5590000 تومان

2570000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARDAN PALACE

درجه هتل U.ALL

4460000 تومان

7180000 تومان

2760000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELA QUALITY RESORT

درجه هتل U.ALL

4650000 تومان

6450000 تومان

2850000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

4670000 تومان

6480000 تومان

2870000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

4670000 تومان

6480000 تومان

2870000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل ALL

4860000 تومان

6780000 تومان

2960000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL ADAM & EVA

درجه هتل U.ALL

5130000 تومان

7180000 تومان

3100000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

5860000 تومان

8260000 تومان

3460000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAXX ROYAL BELEK

درجه هتل U.ALL

8610000 تومان

14650000 تومان

4840000 تومان

990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
HIMEROS HOTELS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MIRAMOR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA WORLD BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DAIMA BIZ HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARA FAMILY CLUB
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WIND OF LARA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA RESORT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA ANTALYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY KUNDU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL WATER WORLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA PRESTIGE ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2570000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD DREAMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MIRACLE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2010000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASKA LARA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERWOOD BREEESES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BARUT LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WOW KREMLIN / TOPKAPI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN DIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2360000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARDAN PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELA QUALITY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6780000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ADAM & EVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAXX ROYAL BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات ::

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر و زاگرس - 7 شب اقامت در هتل توپکاپی پالاس با خدمات مندرج در جدول - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  3. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  4. نرخ INF 150.000 تومان میباشد.
  5. داشتن حداقل 6 ماه اعتبار برای پاسپورت الزامی است.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید