تلفن : 02188520828

تور استانبول ارزان

4 شب و 5 روز

تاریخ حرکت: 26 بهمن ماه

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PERADOR

درجه هتل B.B

950000 تومان

1350000 تومان

850000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND ANT

درجه هتل B.B

990000 تومان

1390000 تومان

870000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALFA

درجه هتل B.B

1020000 تومان

1450000 تومان

890000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HERA MONTAGANA

درجه هتل B.B

1020000 تومان

1450000 تومان

890000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ETERNO

درجه هتل B.B

1040000 تومان

1490000 تومان

890000 تومان

7900000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TAKSIM LIFE

درجه هتل B.B

1060000 تومان

1490000 تومان

910000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BIRBEY

درجه هتل B.B

1060000 تومان

1470000 تومان

910000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EURO PLAZA

درجه هتل B.B

1070000 تومان

1420000 تومان

920000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND STAR

درجه هتل B.B

1070000 تومان

1490000 تومان

920000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FERONYA

درجه هتل B.B

1080000 تومان

1450000 تومان

915000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARBLE

درجه هتل B.B

1095000 تومان

1540000 تومان

930000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL

درجه هتل B.B

1099000 تومان

1590000 تومان

930000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GOLDEN AGE 1

درجه هتل B.B

1140000 تومان

1640000 تومان

950000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NAZ CITY

درجه هتل B.B

1190000 تومان

1750000 تومان

970000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NIPPON

درجه هتل B.B

1220000 تومان

1790000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TAKSIM GONEN

درجه هتل B.B

1240000 تومان

1840000 تومان

999000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANTGARD ESQUARE

درجه هتل B.B

1290000 تومان

1940000 تومان

1020000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARES PARK

درجه هتل B.B

1360000 تومان

2050000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA

درجه هتل B.B

1170000 تومان

1690000 تومان

960000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HURRY INN

درجه هتل B.B

1290000 تومان

1920000 تومان

1030000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

POINT TAKSIM

درجه هتل B.B

1260000 تومان

1890000 تومان

1020000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND CEVAHIR

درجه هتل B.B

1320000 تومان

1950000 تومان

1030000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK

درجه هتل B.B

1440000 تومان

2250000 تومان

1099000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI

درجه هتل B.B

1490000 تومان

2250000 تومان

1120000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELIT WORLD

درجه هتل B.B

1530000 تومان

2390000 تومان

1170000 تومان

790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PERADOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND ANT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HERA MONTAGANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ETERNO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM LIFE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BIRBEY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

920000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

915000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1099000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN AGE 1
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAZ CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NIPPON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM GONEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

999000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HURRY INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
آفر ویژه
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1030000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1099000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1170000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر + 4 شب و 5 روز اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  3. نرخ INF 200.000 تومان می باشد.
  4. در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .
  5. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh