تلفن : 02188520828
azerbayjan-9508251342-6.jpg

تور باکو

3 شب و 4 روز

ویژه ایام کریسمس و ژانویه

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

ASENA

درجه هتل B.B

2695000 تومان

3245000 تومان

2695000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIVA

درجه هتل B.B

2895000 تومان

3125000 تومان

2895000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONSUL

درجه هتل B.B

3025000 تومان

3525000 تومان

3025000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ART

درجه هتل B.B

3045000 تومان

3645000 تومان

3045000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIVA

درجه هتل B.B

3095000 تومان

3675000 تومان

3095000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ATROPAT / JIREH / SKY

درجه هتل B.B

3195000 تومان

3825000 تومان

3195000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DIPLOMAT

درجه هتل B.B

3245000 تومان

4125000 تومان

3245000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ANATOLIA / AZCOT

درجه هتل B.B

3345000 تومان

4145000 تومان

3345000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WEST SHINE

درجه هتل B.B

3395000 تومان

4175000 تومان

3395000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GANJALI

درجه هتل B.B

3495000 تومان

4195000 تومان

3495000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ATLAS

درجه هتل B.B

3595000 تومان

4445000 تومان

3595000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SAPPHIR

درجه هتل B.B

3995000 تومان

5275000 تومان

3995000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EXCELSIOR

درجه هتل B.B

4290000 تومان

5895000 تومان

4290000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND EUROPE

درجه هتل B.B

4345000 تومان

5945000 تومان

4345000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QAFQAZ CITY

درجه هتل B.B

4795000 تومان

6095000 تومان

4795000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QAFQAZ SPORT

درجه هتل B.B

4995000 تومان

7195000 تومان

4995000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTOURIST

درجه هتل B.B

5095000 تومان

7295000 تومان

5095000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BOULEVARD

درجه هتل B.B

5195000 تومان

7345000 تومان

5095000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HYATT REGENCY

درجه هتل B.B

5295000 تومان

7375000 تومان

5295000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN

درجه هتل B.B

5595000 تومان

7395000 تومان

5595000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAIRMONT

درجه هتل B.B

6895000 تومان

10750000 تومان

6895000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON

درجه هتل B.B

7195000 تومان

11245000 تومان

7195000 تومان

1595000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
ASENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONSUL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3525000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ART
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIVA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ATROPAT / JIREH / SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ANATOLIA / AZCOT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WEST SHINE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GANJALI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ATLAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SAPPHIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5275000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND EUROPE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QAFQAZ CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QAFQAZ SPORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTOURIST
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BOULEVARD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1595000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر و ماهان با 30 کیلوگرم بار - اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری با ترانسفر و یک وعده ناهار

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد.
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  3. نرخ کودک زیر دو سال 190.000 تومان می باشد.
  4. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  5. صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh