تلفن : 02188520828

تور ازمیرنوروز 99

6 شب و 7 روز

ویژه 8 و 9 فروردین

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LIFE CORNER / GRAND CORNER

درجه هتل B.B

6190000 تومان

6990000 تومان

5590000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE NEW ZEYBEK HOTEL

درجه هتل B.B

6190000 تومان

7090000 تومان

5590000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOTEL MARAL

درجه هتل B.B

6490000 تومان

7390000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORDON OTEL ALSANCAK

درجه هتل B.B

6590000 تومان

7690000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOTEL ISMIRA

درجه هتل B.B

6590000 تومان

7490000 تومان

5790000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ANEMON HOTEL

درجه هتل B.B

6790000 تومان

7690000 تومان

5890000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BLANCA HOTEL

درجه هتل B.B

6790000 تومان

7890000 تومان

5890000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PRESTIGE IZMIR

درجه هتل B.B

6890000 تومان

7990000 تومان

5990000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARACA HOTEL

درجه هتل B.B

6990000 تومان

7990000 تومان

5990000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORDON OTEL CANKAYA

درجه هتل B.B

7390000 تومان

8990000 تومان

6190000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BEST WESTERN KONAK

درجه هتل B.B

7390000 تومان

8490000 تومان

6190000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORDON OTEL PASAPORT

درجه هتل B.B

7790000 تومان

9890000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE IZMIR

درجه هتل B.B

7790000 تومان

9890000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA THERMAL IZMIR

درجه هتل B.B

7790000 تومان

9790000 تومان

6390000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON GARDEN INN

درجه هتل B.B

7790000 تومان

10190000 تومان

6490000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DOUBLE TREE ALSANCAK

درجه هتل B.B

8390000 تومان

10390000 تومان

6690000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WYNDHAM GRAND OZDILEK

درجه هتل B.B

8490000 تومان

11190000 تومان

6790000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK IZMIR

درجه هتل B.B

8490000 تومان

10890000 تومان

6790000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SWISS IZMIR

درجه هتل B.B

8690000 تومان

11390000 تومان

6890000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON IZMIR

درجه هتل B.B

8690000 تومان

12090000 تومان

6890000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
LIFE CORNER / GRAND CORNER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE NEW ZEYBEK HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL MARAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORDON OTEL ALSANCAK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOTEL ISMIRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ANEMON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BLANCA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PRESTIGE IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARACA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORDON OTEL CANKAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEST WESTERN KONAK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORDON OTEL PASAPORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA THERMAL IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON GARDEN INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLE TREE ALSANCAK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WYNDHAM GRAND OZDILEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISS IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. هزینه کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد
  2. پرواز چارتر و غیر قایل استرداد می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh