تلفن : 02188520828

استانبول 3 شب

3 شب و 4 روز

7 و 10 تیر ماه

Iran Aseman Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GRAND ONS

درجه هتل B.B

835000 تومان

1150000 تومان

790000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARINEM

درجه هتل B.B

855000 تومان

1190000 تومان

820000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND EMIN

درجه هتل B.B

870000 تومان

1250000 تومان

830000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND ASIYAN

درجه هتل B.B

880000 تومان

1270000 تومان

830000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EURO PLAZA

درجه هتل B.B

890000 تومان

1290000 تومان

830000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALL SEASON

درجه هتل B.B

890000 تومان

1320000 تومان

830000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CARTOON

درجه هتل B.B

910000 تومان

1350000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY

درجه هتل B.B

920000 تومان

1450000 تومان

820000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND STAR

درجه هتل B.B

925000 تومان

1390000 تومان

825000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DORA

درجه هتل B.B

940000 تومان

1390000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALKOLAR KEBAN

درجه هتل B.B

950000 تومان

1550000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALMAJED

درجه هتل B.B

970000 تومان

1420000 تومان

870000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN PARK

درجه هتل B.B

990000 تومان

1490000 تومان

890000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CRYSTAL

درجه هتل B.B

1020000 تومان

1590000 تومان

880000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJER

درجه هتل B.B

1050000 تومان

1490000 تومان

890000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL BOSPHORUS

درجه هتل B.B

1050000 تومان

1550000 تومان

850000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AVANTGARDE

درجه هتل B.B

1050000 تومان

1590000 تومان

950000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALAZZO DONIZZETI

درجه هتل B.B

950000 تومان

1390000 تومان

860000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DARUSULTAN

درجه هتل B.B

1010000 تومان

1550000 تومان

910000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA

درجه هتل B.B

1040000 تومان

1570000 تومان

940000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPERIAL BOMONTI

درجه هتل B.B

1040000 تومان

1550000 تومان

940000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

POINT

درجه هتل B.B

1090000 تومان

1590000 تومان

990000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND CIVAHIR

درجه هتل B.B

1160000 تومان

1690000 تومان

1060000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THE ELYSIUM

درجه هتل B.B

1320000 تومان

1990000 تومان

1220000 تومان

750000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GRAND ONS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

835000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LALELI
MARINEM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TOPKAPI
GRAND EMIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

870000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LALELI
GRAND ASIYAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

880000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1270000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LALELI
EURO PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
ALL SEASON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FINDIKZADE
CARTOON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
KERVANSARAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
GRAND STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

825000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
DORA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
ALKOLAR KEBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
ALMAJED
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
CRYSTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
BERJER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
NOVOTEL BOSPHORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARAKOY
AVANTGARDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
PALAZZO DONIZZETI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEYOGLU
DARUSULTAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

910000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PERA
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SISLI
IMPERIAL BOMONTI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SISLI
POINT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM
GRAND CIVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SISLI
THE ELYSIUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

750000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM

خدمات :

بلیط رفت و برگشت با پرواز آسمان + 3 شب و 4 روز اقامت در هتل با صبحانه + ترانسفر فرودگاهی + راهنمای فارسی زبان + بیمه مسافرتی

توجه توجه : برای درخواست پکیج 4/5/7 شب از نرخ های شب اضافه استفاده فرمائید.

توضیحات :

  1. 1- پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. 2- پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست. در غیر اینصورت درخواست تأیید نخواهد شد .
  3. 3- آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت .
  4. 4- نرخ INF مبلغ 150.000تومان می باشد .
  5. 5- در صورت درخواست هتل های خارج از پکیج با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید .

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور مارماریس

از ,7762000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 21 و 28 تیر

sun express

تور آنتالیا استانبول نوروز 98

از ,3290000تومان

,7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار: تا پایان نوروز 98

Iran Aseman Airlines

تور استانبول نوروز 98

از ,4890000

,5 شب و 6 روز

ویژه نوروز 98

Qeshm Airlines