تلفن : 02188520828

تور استانبول نوروز 98

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار: از 26 اسفند

Iran Aseman Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

OZBEK

درجه هتل B.B

4690000 تومان

4990000 تومان

4490000 تومان

4390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILAN

درجه هتل B.B

5790000 تومان

5090000 تومان

5590000 تومان

5390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALFA HOTEL

درجه هتل B.B

6790000 تومان

6090000 تومان

6590000 تومان

6390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BEYOGLU HOUSE

درجه هتل B.B

7990000 تومان

7190000 تومان

7690000 تومان

7390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ABEL HOTEL

درجه هتل B.B

8890000 تومان

8190000 تومان

8690000 تومان

8390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ETERNO

درجه هتل B.B

9090000 تومان

9990000 تومان

9790000 تومان

9390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BUDO

درجه هتل B.B

12090000 تومان

12990000 تومان

11790000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EUROPELAZA

درجه هتل B.B

12190000 تومان

13190000 تومان

11890000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSERAY

درجه هتل B.B

12190000 تومان

13190000 تومان

11890000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CARTOON

درجه هتل B.B

12290000 تومان

13190000 تومان

11890000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NIPPON

درجه هتل B.B

12390000 تومان

13590000 تومان

11990000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NAZ CITY

درجه هتل B.B

12490000 تومان

13690000 تومان

11990000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND OZTANIC

درجه هتل B.B

12590000 تومان

13590000 تومان

11990000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARES PARK

درجه هتل B.B

12690000 تومان

13690000 تومان

12090000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QUA

درجه هتل B.B

11990000 تومان

12790000 تومان

11690000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA SUEIT

درجه هتل B.B

12490000 تومان

13290000 تومان

11890000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN

درجه هتل B.B

12290000 تومان

13190000 تومان

11890000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

POINT

درجه هتل B.B

12490000 تومان

13490000 تومان

11990000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SURMELI

درجه هتل B.B

12490000 تومان

13490000 تومان

11990000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

G.CEVAHIR

درجه هتل B.B

12790000 تومان

14390000 تومان

12490000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

12990000 تومان

13790000 تومان

12590000 تومان

11390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
OZBEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALFA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEYOGLU HOUSE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ABEL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ETERNO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

9390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BUDO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EUROPELAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSERAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CARTOON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NIPPON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAZ CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIC
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARES PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QUA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA SUEIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
POINT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
G.CEVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

11390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز آسمان -7شب اقامت با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی– بیمه مسافرتی- یک گشت خرید با ناهار

توضیحات :

  1. 1- نرخ INF 200.000 تومان می باشد.
  2. 2- آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  3. 3- پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  4. 4- پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور مارماریس نوروز 98

از ,5495000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 8 فروردین

Qeshm Airlines

تور آنتالیا استانبول نوروز 98

از ,3290000تومان

,7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار: تا پایان نوروز 97

Iran Aseman Airlines

تور آلانیا نوروز 97

از ,3290000تومان

,6 شب و 7 روز

نوروز 97

sun express