تور استانبول نوروز 98

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار: از 26 اسفند

Iran Aseman Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

OZBEK

درجه هتل B.B

1690000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILAN

درجه هتل B.B

1790000 تومان

2090000 تومان

1590000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ALFA HOTEL

درجه هتل B.B

1790000 تومان

2090000 تومان

1590000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BEYOGLU HOUSE

درجه هتل B.B

1990000 تومان

2190000 تومان

1690000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ABEL HOTEL

درجه هتل B.B

1890000 تومان

2190000 تومان

1690000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ETERNO

درجه هتل B.B

2090000 تومان

2990000 تومان

1790000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BUDO

درجه هتل B.B

2090000 تومان

2990000 تومان

1790000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EUROPELAZA

درجه هتل B.B

2190000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSERAY

درجه هتل B.B

2190000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CARTOON

درجه هتل B.B

2290000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NIPPON

درجه هتل B.B

2390000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NAZ CITY

درجه هتل B.B

2490000 تومان

3690000 تومان

1990000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND OZTANIC

درجه هتل B.B

2590000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LARES PARK

درجه هتل B.B

2690000 تومان

3690000 تومان

2090000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QUA

درجه هتل B.B

1990000 تومان

2790000 تومان

1690000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA SUEIT

درجه هتل B.B

2490000 تومان

3290000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN

درجه هتل B.B

2290000 تومان

3190000 تومان

1890000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

POINT

درجه هتل B.B

2490000 تومان

3490000 تومان

1990000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SURMELI

درجه هتل B.B

2490000 تومان

3490000 تومان

1990000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

G.CEVAHIR

درجه هتل B.B

2790000 تومان

4390000 تومان

2490000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

2990000 تومان

3790000 تومان

2590000 تومان

1390000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
OZBEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ALFA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEYOGLU HOUSE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ABEL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ETERNO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BUDO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EUROPELAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSERAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CARTOON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NIPPON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAZ CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIC
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARES PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QUA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA SUEIT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
POINT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURMELI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
G.CEVAHIR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز آسمان -7شب اقامت با صبحانه – راهنمای فارسی زبان – ترانسفر فرودگاهی– بیمه مسافرتی- یک گشت خرید با ناهار

توضیحات :

  1. 1- نرخ INF 200.000 تومان می باشد.
  2. 2- آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  3. 3- پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرواسیون ضروریست در غیر اینصورت درخواست تایید نخواهد شد.
  4. 4- پرواز و هتل به صورت چارتر می باشد و غیر قابل استرداد می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور مارماریس

از ,3695000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 22 تیر

Qeshm Airlines

تور آنتالیا استانبول نوروز 98

از ,3290000تومان

,7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار: تا پایان نوروز 97

Iran Aseman Airlines

تور آلانیا نوروز 97

از ,3290000تومان

,6 شب و 7 روز

نوروز 97

sun express