تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور آنتالیا

6 شب و 7 روز

حرکت : 17 و 18 خرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

BELKON HOTEL

درجه هتل ALL

5420000 تومان

7168000 تومان

4460000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TRANSATLANTIK

درجه هتل ALL

6800000 تومان

9445000 تومان

5150000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

IMPERIAL SUNLAND

درجه هتل ALL

7340000 تومان

10336000 تومان

5420000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARMIR RESORT

درجه هتل ALL

7400000 تومان

11293000 تومان

5450000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAME RESIDENCE KEMER

درجه هتل ALL

8300000 تومان

12448000 تومان

5900000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB HOTEL SERA

درجه هتل U.ALL

8420000 تومان

12659200 تومان

5960000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KERVANSARAY LARA

درجه هتل U.ALL

8600000 تومان

12415000 تومان

6050000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK KEMER

درجه هتل ALL

9200000 تومان

14032000 تومان

6350000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BAIA LARA

درجه هتل U.ALL

9500000 تومان

13900000 تومان

6500000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ORANGE COUNTY KEMER

درجه هتل ALL

9620000 تومان

17464000 تومان

6560000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADALYA ELITE LARA

درجه هتل U.ALL

9800000 تومان

14395000 تومان

6650000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TITANIC DELUXE BELEK

درجه هتل U.ALL

10700000 تومان

15880000 تومان

7100000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRANADA LUXURY BELEK

درجه هتل U.ALL

11600000 تومان

17365000 تومان

7550000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SELECTUM LUXURY

درجه هتل U.ALL

12020000 تومان

18995200 تومان

7760000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL WINGS

درجه هتل U.ALL

12080000 تومان

18157000 تومان

7790000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL SEGINUS

درجه هتل U.ALL

12080000 تومان

18157000 تومان

7790000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL HOLIDAY PALACE

درجه هتل U.ALL

12080000 تومان

18157000 تومان

7790000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS SUNGATE

درجه هتل U.ALL

12800000 تومان

23437000 تومان

8150000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN BE GRAND

درجه هتل U.ALL

13400000 تومان

20335000 تومان

8450000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SPICE HOTEL

درجه هتل U.ALL

13520000 تومان

20533000 تومان

8510000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DELPHIN IMPERIAL

درجه هتل U.ALL

13580000 تومان

20632000 تومان

8540000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELLIS DELUXE

درجه هتل ALL

13700000 تومان

26440000 تومان

8600000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CALISTA LUXURY

درجه هتل U.ALL

15320000 تومان

23503000 تومان

9410000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS PREMIUM BELEK

درجه هتل U.ALL

17000000 تومان

29245000 تومان

10250000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RIXOS LEGENDS

درجه هتل B.B

18800000 تومان

32611000 تومان

11150000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
BELKON HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7168000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TRANSATLANTIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IMPERIAL SUNLAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10336000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5420000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARMIR RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11293000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAME RESIDENCE KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12448000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB HOTEL SERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12659200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12415000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND PARK KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14032000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIA LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ORANGE COUNTY KEMER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17464000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADALYA ELITE LARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC DELUXE BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRANADA LUXURY BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17365000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SELECTUM LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18995200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL WINGS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18157000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL SEGINUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18157000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL HOLIDAY PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18157000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS SUNGATE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23437000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN BE GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20335000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SPICE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20533000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELPHIN IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20632000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELLIS DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CALISTA LUXURY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23503000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS PREMIUM BELEK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RIXOS LEGENDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

32611000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - ترانسفر فرودگاهی - 6 شب اقامت در هتل - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودکان زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh