تلفن : 02188520828
azerbayjan-9508251342-6.jpg

تور باکو

4 شب و 5 روز

ویژه نوروز 99

Azerbaijan Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

VILLA INN

درجه هتل B.B

3995000 تومان

4675000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

GENJLIK هتل های 4 ستاره تاپ

CONTINENTAL

درجه هتل B.B

4095000 تومان

4695000 تومان

4095000 تومان

2495000 تومان

NARIMANOV هتل های 4 ستاره تاپ

DIAMOND

درجه هتل B.B

4145000 تومان

4825000 تومان

4145000 تومان

2495000 تومان

NARIMANOV هتل های 4 ستاره تاپ

DIPLOMAT

درجه هتل B.B

4195000 تومان

4845000 تومان

4195000 تومان

2495000 تومان

28MALL هتل های 4 ستاره تاپ

ATROPAT

درجه هتل B.B

4295000 تومان

4875000 تومان

4295000 تومان

2495000 تومان

ICHERI SHEHER هتل های 4 ستاره تاپ

SKY

درجه هتل B.B

4345000 تومان

4895000 تومان

4345000 تومان

2495000 تومان

NARIMANOV هتل های 4 ستاره تاپ

WESTSHINE

درجه هتل B.B

4395000 تومان

4995000 تومان

4395000 تومان

2495000 تومان

NARIMANOV هتل های 4 ستاره تاپ

CROWN

درجه هتل B.B

4495000 تومان

5095000 تومان

4495000 تومان

2495000 تومان

BAYIL هتل های 4 ستاره تاپ

NOBEL

درجه هتل B.B

4545000 تومان

5195000 تومان

4545000 تومان

2495000 تومان

ABSHERON هتل های 4 ستاره تاپ

DESIRE

درجه هتل B.B

4595000 تومان

5295000 تومان

4595000 تومان

2495000 تومان

28MALL هتل های 4 ستاره تاپ

AMBER

درجه هتل B.B

4645000 تومان

5495000 تومان

4645000 تومان

2495000 تومان

28MALL هتل های 4 ستاره تاپ

AUROOM

درجه هتل B.B

4645000 تومان

5595000 تومان

4645000 تومان

2495000 تومان

NASIMI هتل های 4 ستاره تاپ

AKSENT

درجه هتل B.B

4795000 تومان

5695000 تومان

4795000 تومان

2495000 تومان

28MALL هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA

درجه هتل B.B

4875000 تومان

5795000 تومان

4875000 تومان

2495000 تومان

SAHILL هتل های 4 ستاره تاپ

RICH

درجه هتل B.B

4895000 تومان

5995000 تومان

4895000 تومان

2495000 تومان

DARNAGUL هتل های 4 ستاره تاپ

QAFQAZ POINT

درجه هتل B.B

4995000 تومان

6395000 تومان

4995000 تومان

2495000 تومان

NASIMI هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND EUROPE

درجه هتل B.B

5095000 تومان

6495000 تومان

5095000 تومان

2495000 تومان

NASIMI هتل های 4 ستاره تاپ

MID TOWN

درجه هتل B.B

5195000 تومان

6595000 تومان

5195000 تومان

2495000 تومان

TARGHOVI هتل های 4 ستاره تاپ

THEATRUM

درجه هتل B.B

5295000 تومان

6695000 تومان

5295000 تومان

2495000 تومان

TARGHOVI هتل های 4 ستاره تاپ

PARK INN

درجه هتل B.B

5395000 تومان

6795000 تومان

5395000 تومان

2495000 تومان

ABSHERON هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN

درجه هتل B.B

5495000 تومان

6995000 تومان

5495000 تومان

2495000 تومان

BADAMDAR هتل های 4 ستاره تاپ

BOULEVARD

درجه هتل B.B

5595000 تومان

7095000 تومان

5595000 تومان

2495000 تومان

ABSHERON هتل های 4 ستاره تاپ

EXCLSIOR

درجه هتل B.B

5795000 تومان

7195000 تومان

5795000 تومان

2495000 تومان

HEYDAR ALIYEV هتل های 4 ستاره تاپ

HAYYAT REGENCY

درجه هتل B.B

5895000 تومان

7295000 تومان

5895000 تومان

2495000 تومان

NASIMI هتل های 4 ستاره تاپ

FAIRMONT

درجه هتل B.B

6795000 تومان

9695000 تومان

6795000 تومان

2495000 تومان

BADAMDAR هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON

درجه هتل B.B

6895000 تومان

9895000 تومان

6895000 تومان

2495000 تومان

ABSHERON هتل های 4 ستاره تاپ
VILLA INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
GENJLIK
توضیحات
CONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NARIMANOV
توضیحات
DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NARIMANOV
توضیحات
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
28MALL
توضیحات
ATROPAT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
ICHERI SHEHER
توضیحات
SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NARIMANOV
توضیحات
WESTSHINE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NARIMANOV
توضیحات
CROWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
BAYIL
توضیحات
NOBEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
ABSHERON
توضیحات
DESIRE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
28MALL
توضیحات
AMBER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
28MALL
توضیحات
AUROOM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NASIMI
توضیحات
AKSENT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
28MALL
توضیحات
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
SAHILL
توضیحات
RICH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
DARNAGUL
توضیحات
QAFQAZ POINT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NASIMI
توضیحات
GRAND EUROPE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NASIMI
توضیحات
MID TOWN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
TARGHOVI
توضیحات
THEATRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
TARGHOVI
توضیحات
PARK INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
ABSHERON
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
BADAMDAR
توضیحات
BOULEVARD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
ABSHERON
توضیحات
EXCLSIOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
HEYDAR ALIYEV
توضیحات
HAYYAT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
NASIMI
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
BADAMDAR
توضیحات
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
ABSHERON
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با ایرلاین بوتا - 4 شب اقامت در هتل با صبحانه - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر فرودگاه - بیمه نامه مسافرتی - یک گشت شهری با ناهار

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 495.000 تومان می باشد.
  2. ویزای فرودگاهی 26$ توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می گردد.
  3. پکیج فوق بر اساس نرخ کلاس پروازی ایرلاین بوتا می باشد.
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  5. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  6. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه به موقع تورهای خریداری شده مبالغ مربوط بر اساس نرخ روز پروازی محاسبه خواهد شد.
  7. در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت در یافت می گردد و در صورت تسویه در روز ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود.
  8. تور فوق به صورت 4 شب و 5 روزهم نیز ارائه می گردد جهت اطلاع بیشتر با کانتر مربوطه تماس حاصل فرمائید.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور صربستان - ناموجود

از ,2425000تومان

,3 شب و 4 روز

ناموجود

Iran Air

تور روسیه

از ,9445000تومان

,3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ

حرکت : 24 خرداد

Nordwind Airlines

تور روسیه

از ,7590000تومان

,7 شب و 8 روز

حرکت : 18 شهریور

Iran Air

تور روسیه

از ,7990000 دلار

, 7 شب و 8 روز

حرکت : 25 شهریور

Iran Air