تلفن : 02188520828
azerbayjan-9508251342-6.jpg

تور باکو

3 شب و 4 روز

ویژه مهر ماه

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

MY ROSE BOUTIQUE

درجه هتل B.B

2995000 تومان

3395000 تومان

2995000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA

درجه هتل B.B

3095000 تومان

3495000 تومان

3095000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMMAR GRAND

درجه هتل B.B

3145000 تومان

3595000 تومان

3145000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GOLDEN SHINE

درجه هتل B.B

3195000 تومان

3695000 تومان

3195000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORNICHE

درجه هتل B.B

3245000 تومان

3795000 تومان

3245000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONTINENTAL

درجه هتل B.B

3295000 تومان

3895000 تومان

3295000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN CITY

درجه هتل B.B

3345000 تومان

3995000 تومان

3345000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DIAMOND

درجه هتل B.B

3395000 تومان

4045000 تومان

3395000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DIPLOMAT

درجه هتل B.B

3445000 تومان

4095000 تومان

3445000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AU ROOM

درجه هتل B.B

3495000 تومان

4195000 تومان

3495000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ATROPAT

درجه هتل B.B

3545000 تومان

4245000 تومان

3545000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GANJALI

درجه هتل B.B

3595000 تومان

4345000 تومان

3595000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTRAL PARK

درجه هتل B.B

3645000 تومان

4445000 تومان

3645000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QAFQAZ CITY

درجه هتل B.B

3695000 تومان

4495000 تومان

3695000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICH

درجه هتل B.B

3795000 تومان

4695000 تومان

3795000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QAFQAZ SAHIL

درجه هتل B.B

3895000 تومان

4795000 تومان

3895000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

QAFQAZ POINT

درجه هتل B.B

3995000 تومان

4995000 تومان

3995000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EXCELSIOR

درجه هتل B.B

4195000 تومان

5395000 تومان

4195000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHAH PALACE

درجه هتل B.B

4395000 تومان

5895000 تومان

4395000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BOULEVARD

درجه هتل B.B

4595000 تومان

6295000 تومان

4595000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HYATT REGENCY

درجه هتل B.B

5195000 تومان

7195000 تومان

5195000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JUMEIRAH BEACH BILGAH

درجه هتل B.B

6195000 تومان

8995000 تومان

6195000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FAIRMONT

درجه هتل B.B

6595000 تومان

9895000 تومان

6595000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON

درجه هتل B.B

6695000 تومان

9995000 تومان

6695000 تومان

1995000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
MY ROSE BOUTIQUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMMAR GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN SHINE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORNICHE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIPLOMAT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AU ROOM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ATROPAT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GANJALI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QAFQAZ CITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QAFQAZ SAHIL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
QAFQAZ POINT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHAH PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BOULEVARD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JUMEIRAH BEACH BILGAH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FAIRMONT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر یا بوتا ایر - اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - یک گشت شهری با ناهار - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد مبلغ تور هنگام درخواست الزامی می باشد و در صورت عدم تسویه به موقع تورهای خریداری شده مبالغ مربوط بر اساس نرخ روز پروازی محاسبه خواهد شد.
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. نرخ کودک زیر دو سال 295.000 تومان می باشد.
  4. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  5. صدور بیمه برای افراد بالای 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
  6. در برخی هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد لطفا با کانتر فروش هماهنگ فرمائید.
  7. ویزای فرودگاهی 26 دلار توسط مسافر در فرودگاه پرداخت میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh