تلفن : 02188520828
bul-9508251337-54.jpg

تور بلغارستان

7 شب و 8 روز

اعتبار تا 15 شهریور

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PERIA

درجه هتل B.B

5495000 تومان

6095000 تومان

4695000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PERSIAV

درجه هتل B.B

5695000 تومان

6095000 تومان

4795000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PAIMA

درجه هتل B.B

5895000 تومان

6395000 تومان

4495000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

BONITA

درجه هتل B.B

5895000 تومان

6395000 تومان

4495000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PERUNIKA

درجه هتل B.B

5995000 تومان

7095000 تومان

4595000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JOYA PARK

درجه هتل B.B

6095000 تومان

7295000 تومان

4595000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHIPKA

درجه هتل B.B

6195000 تومان

7295000 تومان

4695000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASSADOR

درجه هتل B.B

6295000 تومان

7095000 تومان

4695000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE SKY

درجه هتل ALL

6595000 تومان

8795000 تومان

4895000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GLADOLA STAR

درجه هتل B.B

6695000 تومان

7695000 تومان

4995000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LILIA

درجه هتل B.B

7495000 تومان

9095000 تومان

5295000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CENTRAL

درجه هتل ALL

7495000 تومان

9595000 تومان

5295000 تومان

3695000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL

درجه هتل ALL

7595000 تومان

9495000 تومان

5395000 تومان

3695000 تومان

SUP هتل های 4 ستاره تاپ

DOUBLE TREE BY HILTON

درجه هتل B.B

7995000 تومان

11295000 تومان

5595000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ELENA

درجه هتل ALL

8095000 تومان

9895000 تومان

5595000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARENA MAR HOTEL

درجه هتل ALL

8095000 تومان

9395000 تومان

5595000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EXCELSIOR

درجه هتل ALL

8295000 تومان

8895000 تومان

5795000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM BEACH

درجه هتل ALL

8595000 تومان

9695000 تومان

5895000 تومان

3695000 تومان

PRIVET BEACH هتل های 4 ستاره تاپ

ATLAS

درجه هتل U.ALL

8695000 تومان

12295000 تومان

5895000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ASTORIA MARE

درجه هتل ALL

9295000 تومان

11795000 تومان

6295000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADMIRAL

درجه هتل B.B

9495000 تومان

13595000 تومان

7495000 تومان

3695000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

KALIAKRA PALACE

درجه هتل U.ALL

9495000 تومان

11995000 تومان

6295000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KALIAKRA PALACE

درجه هتل U.ALL

9695000 تومان

12595000 تومان

6495000 تومان

3695000 تومان

SUP SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

AZALIA

درجه هتل U.ALL

10495000 تومان

14595000 تومان

6895000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ADMIRAL

درجه هتل H.B

10595000 تومان

14595000 تومان

6895000 تومان

3695000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERA

درجه هتل U.ALL

10695000 تومان

14195000 تومان

6995000 تومان

3695000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERA

درجه هتل U.ALL

11195000 تومان

14595000 تومان

7195000 تومان

3695000 تومان

LUX ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

AZALIA

درجه هتل U.ALL

11295000 تومان

15595000 تومان

7195000 تومان

3695000 تومان

LUX ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ASTOR GARDEN

درجه هتل U.ALL

11395000 تومان

15595000 تومان

7395000 تومان

3695000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

11795000 تومان

15495000 تومان

7495000 تومان

3695000 تومان

PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ASTOR GARDEN

درجه هتل U.ALL

11995000 تومان

15595000 تومان

7695000 تومان

3695000 تومان

SEA VIEW ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ASTOR GARDEN

درجه هتل U.ALL

12195000 تومان

20695000 تومان

7795000 تومان

3695000 تومان

FAMILY ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

12295000 تومان

15995000 تومان

7695000 تومان

3695000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

14595000 تومان

18295000 تومان

8895000 تومان

3695000 تومان

LEVEL ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

16695000 تومان

29595000 تومان

9895000 تومان

3695000 تومان

LEVEL JONIUR SUITE هتل های 4 ستاره تاپ
PERIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PERSIAV
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PAIMA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
BONITA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PERUNIKA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JOYA PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHIPKA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMBASSADOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BLUE SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GLADOLA STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LILIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SUP
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ELENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARENA MAR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EXCELSIOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
PRIVET BEACH
توضیحات
ATLAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASTORIA MARE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADMIRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
KALIAKRA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KALIAKRA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SUP SEA VIEW
توضیحات
AZALIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ADMIRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
ASTERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
ASTERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
LUX ROOM
توضیحات
AZALIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
LUX ROOM
توضیحات
ASTOR GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
PARK VIEW
توضیحات
ASTOR GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW ROOM
توضیحات
ASTOR GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
FAMILY ROOM
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
LEVEL ROOM
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3695000 تومان

موقعیت مکانی
LEVEL JONIUR SUITE
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت وارنا به ماهان ایر - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با خدمات مندرج در جدول فوق - یک گشت شهری با ناهار - سیم کارت برای هر اتاق - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. مبلغ کودک زیر دو سال 500.000 تومان می باشد.
  2. هزینه بیمه افراد بالای 65 سال بر عهده مسافر می باشد.
  3. ارسال 50 % از مبلغ تور هنگام درخواست الزامي مي باشد.
  4. شرايط كنسلي: پس از صدور ويزا هيچ مبلغي مسترد نخواهد شد.
  5. در صورت عدم صدور ويزا توسط كنسولگري، همسفر هيچگونه تعهدي را در صدور رواديد نخواهد داشت و مبلغ پرداختي به سفارت و + 2 شب كنسلي هتل دريافت مي گردد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh