تلفن : 02188520828
dxb-9508251307.jpg

تور دبی

3 شب و 4 روز

ویژه اردیبهشت ماه

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

DUBAI PALM

درجه هتل B.B

1590000 تومان

1950000 تومان

1300000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

IBIS ALBARSHA

درجه هتل B.B

1590000 تومان

1950000 تومان

1300000 تومان

1200000 تومان

البرشا هتل های 4 ستاره تاپ

FORTUNEPREAL

درجه هتل B.B

1630000 تومان

2010000 تومان

1330000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

DELMON PALACE

درجه هتل B.B

1650000 تومان

2050000 تومان

1350000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

LANDMARK PLAZA

درجه هتل B.B

1690000 تومان

2130000 تومان

1390000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

NIHAL

درجه هتل B.B

1690000 تومان

2130000 تومان

1390000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

ORCHID

درجه هتل B.B

1690000 تومان

2130000 تومان

1390000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

MARCOPOLO

درجه هتل B.B

1750000 تومان

2300000 تومان

1490000 تومان

1200000 تومان

دیره - رقه هتل های 4 ستاره تاپ

LANDMARK

درجه هتل B.B

1750000 تومان

2300000 تومان

1490000 تومان

1200000 تومان

دیره - رقه هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND CENTRAL

درجه هتل B.B

1750000 تومان

2300000 تومان

1490000 تومان

1200000 تومان

دیره - رقه هتل های 4 ستاره تاپ

AVARI

درجه هتل B.B

1850000 تومان

2400000 تومان

1550000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORD

درجه هتل B.B

1850000 تومان

2400000 تومان

1550000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

BLACK STONE

درجه هتل B.B

1850000 تومان

2400000 تومان

1550000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

RAMEE ROYAL

درجه هتل B.B

1890000 تومان

2400000 تومان

1590000 تومان

1200000 تومان

بردبی هتل های 4 ستاره تاپ

CITY SEASON TOWER

درجه هتل B.B

1890000 تومان

2400000 تومان

1590000 تومان

1200000 تومان

بردبی هتل های 4 ستاره تاپ

GLORIA

درجه هتل B.B

1990000 تومان

2550000 تومان

1690000 تومان

1200000 تومان

شیخ زائد هتل های 4 ستاره تاپ

CARLTON PALACE

درجه هتل B.B

2000000 تومان

2600000 تومان

1700000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

HEDIA ROTANA

درجه هتل B.B

2100000 تومان

2700000 تومان

1790000 تومان

1200000 تومان

البرشا هتل های 4 ستاره تاپ

ASIANA

درجه هتل B.B

2250000 تومان

2850000 تومان

1890000 تومان

1200000 تومان

دیره هتل های 4 ستاره تاپ

CROWN PLAZA

درجه هتل B.B

2690000 تومان

3990000 تومان

2300000 تومان

1200000 تومان

شیخ زائد هتل های 4 ستاره تاپ
DUBAI PALM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
IBIS ALBARSHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
FORTUNEPREAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
DELMON PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
LANDMARK PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
NIHAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
ORCHID
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
MARCOPOLO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره - رقه
توضیحات
LANDMARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره - رقه
توضیحات
GRAND CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره - رقه
توضیحات
AVARI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
CONCORD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
BLACK STONE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
RAMEE ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
بردبی
توضیحات
CITY SEASON TOWER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
بردبی
توضیحات
GLORIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات
CARLTON PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
HEDIA ROTANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
البرشا
توضیحات
ASIANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
دیره
توضیحات
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1200000 تومان

موقعیت مکانی
شیخ زائد
توضیحات

خدمات:

3 شب و 4 روز اقامت در هتل - بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - بیمه مسافرتی - ویزا

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام کننده و از بابت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت مبلغ 50% از کل تور هنگام ثبت نام الزامی است.
  3. هتل گارانتی و بلیط چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh