تلفن : 02188520828

تور روسیه - شنبه ها

3 شب مسکو + 4 شب سنت پترزبورگ

حرکت : شنبه ها

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

Novotel Center

درجه هتل B.B

Moskva

درجه هتل B.B

3990000 تومان

4990000 تومان

3490000 تومان

3050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Salut

درجه هتل B.B

Moskva / Oktiabvskaya

درجه هتل B.B

3990000 تومان

4990000 تومان

3490000 تومان

3050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Crowne Plaza

درجه هتل B.B

Anglettere

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Paveletskaya

درجه هتل B.B

Anglettere

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Renaissance Monarch

درجه هتل B.B

Sokos Vasilevsky

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Paveletskaya

درجه هتل B.B

Marriott Pushkin

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Paveletskaya

درجه هتل B.B

Marriott Vasilevsky

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Renaissance Monarch

درجه هتل B.B

Sokos Olympia

درجه هتل B.B

4690000 تومان

6090000 تومان

3990000 تومان

3150000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Grand

درجه هتل B.B

Baltic

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

3400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Novy Arbat

درجه هتل B.B

Radisson Royal

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

3400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Grand

درجه هتل B.B

Sokos Palace Bridge

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

3400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Novy Arbat

درجه هتل B.B

Baltic

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

3400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Grand Marriott

درجه هتل B.B

Radisson Royal

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

3400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Marriott Novy Arbat

درجه هتل B.B

Baltic

درجه هتل B.B

4990000 تومان

6190000 تومان

4390000 تومان

3400000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Swissotel

درجه هتل B.B

Sokos Palace Bridge

درجه هتل B.B

5190000 تومان

6390000 تومان

4590000 تومان

3550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

Swissotel

درجه هتل B.B

Corinthia

درجه هتل B.B

5190000 تومان

6390000 تومان

4590000 تومان

3550000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
Novotel Center
درجه هتلدرجه هتل
Moskva
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Salut
درجه هتلدرجه هتل
Moskva / Oktiabvskaya
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Crowne Plaza
درجه هتلدرجه هتل
Anglettere
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Paveletskaya
درجه هتلدرجه هتل
Anglettere
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Renaissance Monarch
درجه هتلدرجه هتل
Sokos Vasilevsky
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Paveletskaya
درجه هتلدرجه هتل
Marriott Pushkin
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Paveletskaya
درجه هتلدرجه هتل
Marriott Vasilevsky
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Renaissance Monarch
درجه هتلدرجه هتل
Sokos Olympia
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3150000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Grand
درجه هتلدرجه هتل
Baltic
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Novy Arbat
درجه هتلدرجه هتل
Radisson Royal
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Grand
درجه هتلدرجه هتل
Sokos Palace Bridge
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Novy Arbat
درجه هتلدرجه هتل
Baltic
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Marriott
درجه هتلدرجه هتل
Radisson Royal
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Marriott Novy Arbat
درجه هتلدرجه هتل
Baltic
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3400000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Swissotel
درجه هتلدرجه هتل
Sokos Palace Bridge
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Swissotel
درجه هتلدرجه هتل
Corinthia
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3550000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

ويزا+ بليط رفت و برگشت+بليط داخلي هوايي + 7شب اقامت+ صبحانه+ 2 يا 5 وعده نهار+ ترانسفر فرودگاهي+ راهنماي فارسي زبان+ گشت طبق برنامه+ سيم كارت رايگان براي هر اتاق+ بيمه

برنامه سفر:

روز اول: استقبال فرودگاهي- ترانسفر از فرودگاه داماددوا به هتل- تحويل اتاق ها- برنامه آزاد

روز دوم: صرف صبحانه- حركت از هتل – گشت كامل شهري به همراه هدست بيسيم شامل: بازديد از مجموعه ميدان سرخ - نقطه صفر شهر مسكو- هتل مسكو - نماي بيروني موزه دولتي تاريخ- ميدان مانژ- باغ الكساندر- يادبود جنگ جهاني دوم- مركز خريد گوم- كليساي واسيلي مقدس (شاهكار معماري جهان)- محوطه كاخ كرملين و ميدان سابورنايا و بازديد از داخل 2 كليساي مجموعه- بزرگترين توپ جنگي دنيا- بزرگترين ناقوس جهان و برج ناقوس ايوان- صرف ناهار- بازگشت به هتل- استراحت- بعد از ظهر وقت آزاد براي خريد يا استفاده از تورهاي اختياري

روز سوم: صرف صبحانه – حركت از هتل – گشت كامل شهري به همراه هدست بيسيم شامل: تپه گنجشك ها (بام مسكو) – ساختمان مركزي دانشكده دولتي مسكو – تنديس و پارك پيروزي ( يادبود جنگ كبير ملي ميهني روسيه)- كليساي

عيسي منجي ( بزرگترين و مرتفع ترين كليساي اورتودكس شرقي در جهان)- پل عشاق – نماي بيروني ساختمان دوما روسيه –بالشوي تئاتر روسيه - نماي بيروني كاخ شوراها (كاخ سفيد) -خيابان آربات جديد – خيابان آربات قديم - صرف ناهار و بازگشت به هتل با مترو – بعد از ظهر وقت آزاد براي خريد يا استفاده از تورهاي اختياري

روز چهارم: صرف صبحانه - تحويل اتاق ها- انتقال به فرودگاه - حركت از مسكو به شهر سنت پر تزبورگ – استقبال فرودگاهي- صرف ناهار - انتقال به هتل - تحويل اتاق ها - برنامه آزاد

روز پنجم: صرف صبحانه– حركت از هتل – گشت كامل شهري به همراه هدست بيسم شامل: بازديد كليساي كازان– راه آهن اصلي شهر سنت پر تزبورگ– ميدان اسحاق- بازديد از نماي بيروني كليساي اسحاق – تنديس نيكلاي اول – اولين بندرگاه شهر سنت پر تزبورگ–ساختمان م گرك- بازديد از قلعه پطرو پاول– جزيره خرگوش ها اولين جزيره شهر– خيابان نفسكي- ميدان قصر– ستون الكساندر- تنديس پطر كبير - كاخ زمستاني- صرف ناهار - بازديد از موزه ارميتاژ ( دومين موزه بزرگ جهان )- بازگشت به هتل– بعد از ظهر وقت آزاد براي خريد يا استفاده از تورهاي اختياري

روز ششم: صرف صبحانه – حركت از هتل –پترگوف (ورساي روسي يا پايتخت فواره ها ) استراحتگاه تابستاني تزارها –پارك بالايي و پارك پاييني- خليج فنلاند - صرف ناهار - بعد از ظهر وقت آزاد براي خريد يا استفاده از تورهاي اختياري

روز هفتم: صرف صبحانه- روز آزاد براي استفاده از برنامه اختياري

روز هشتم: صرف صبحانه – تحويل اتاق ها – حركت به سمت فرودگاه پولكوا – بازگشت به ايران

توضیحات :

  1. ارسال 50 % از مبلغ تور هنگام درخواست الزامي مي باشد.
  2. مسوليت كنترل پاسپورت به عهده آژانس ثبت نام كننده است.
  3. علاوه بر هزينه ي مسافرتي محاسبه شده در پكيج براي مسافرين بالاي 55 سال مبلغ 60,000 تومان مازاد دريافت خواهد شد .
  4. شرایط کنسلی: پس از صدور ویزا هیچ مبلغی مسترد نخواهد شد و قبل از صدور ویزا پس از کسر 70% مبلغ بلیط الباقی قابل استرداد می باشد.
  5. در صورت عدم صدور ویزا توسط کنسولگری، آژانس همسفر هیچگونه تعهدی را در صدور روادید نخواهد داشت و مبلغ پرداختی به سفارت عیناً دریافت می گردد.
  6. 3 شب مسکو + 4 شب سنت پطرزبورگ
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh