تلفن : 02188520828
cyprus-9508251353-2.jpg

تور قبرس شمالی

6 شب و 7 روز

ویژه حرکت : 7 و 14 و 21 مرداد

Atlasglobal Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

RIVERSIDE GARDEN RESORT

درجه هتل ALL

4830000 تومان

5880000 تومان

3790000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

MALPAS HOTEL & CASINO

درجه هتل F.B

5710000 تومان

7070000 تومان

4330000 تومان

3495000 تومان

DIAMOND COURT هتل های 4 ستاره تاپ

MALPAS HOTEL & CASINO

درجه هتل F.B

6210000 تومان

7820000 تومان

4580000 تومان

3495000 تومان

MAIN BUILDING LAND هتل های 4 ستاره تاپ

MALPAS HOTEL & CASINO

درجه هتل F.B

6450000 تومان

8220000 تومان

4710000 تومان

3495000 تومان

MAIN BUILDING SEA هتل های 4 ستاره تاپ

LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO

درجه هتل ALL

6210000 تومان

7820000 تومان

4580000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO

درجه هتل ALL

6960000 تومان

8970000 تومان

4960000 تومان

3495000 تومان

PALM VILLA هتل های 4 ستاره تاپ

SALAMIS BAY CONTI

درجه هتل ALL

6720000 تومان

8570000 تومان

4830000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE LUXURY RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

7720000 تومان

12330000 تومان

5330000 تومان

3495000 تومان

DELUXE ROOM SIDE SEA هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE LUXURY RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

9200000 تومان

13570000 تومان

6090000 تومان

3495000 تومان

DELUXE ROOM SIDE VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ACAPULCO RESTOR & CONVENTION & SPA

درجه هتل ALL

7970000 تومان

10470000 تومان

5460000 تومان

3495000 تومان

MAIN LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ACAPULCO RESTOR & CONVENTION & SPA

درجه هتل ALL

8320000 تومان

11010000 تومان

5640000 تومان

3495000 تومان

MAIN SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CRATOS PREMIUM HOTEL , CASINO , PORT & SPA

درجه هتل F.B

8720000 تومان

11630000 تومان

5840000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

MERIT PARK HOTEL & CASINO

درجه هتل U.ALL

8970000 تومان

11960000 تومان

5960000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

9200000 تومان

12330000 تومان

6090000 تومان

3495000 تومان

HOLYDAY VILLAGE هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

10980000 تومان

14990000 تومان

6960000 تومان

3495000 تومان

MAIN STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

12580000 تومان

17390000 تومان

7770000 تومان

3495000 تومان

MAIN SUPERIOR ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA

درجه هتل F.B

9200000 تومان

12330000 تومان

6090000 تومان

3495000 تومان

STANDARD LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA

درجه هتل F.B

9470000 تومان

12720000 تومان

6210000 تومان

3495000 تومان

STANDARD SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA

درجه هتل F.B

9960000 تومان

13480000 تومان

6450000 تومان

3495000 تومان

DELUXE LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA

درجه هتل F.B

10230000 تومان

13840000 تومان

6590000 تومان

3495000 تومان

DELUXE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LIMAK CYPRUS DELUXE HOTEL

درجه هتل U.ALL

9720000 تومان

13130000 تومان

6340000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

MERIT CRYSTAL HOTEL

درجه هتل U.ALL

9960000 تومان

13480000 تومان

6450000 تومان

3495000 تومان

STANDARD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

12230000 تومان

16900000 تومان

7590000 تومان

3495000 تومان

SUPERIOR ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PALAZZO RESORT & CASINO

درجه هتل U.ALL

15740000 تومان

22160000 تومان

9350000 تومان

3495000 تومان

DELUXE ROOM SEA هتل های 4 ستاره تاپ

MERIT ROYAL HOTEL & CASINO

درجه هتل U.ALL

19750000 تومان

28180000 تومان

11350000 تومان

3495000 تومان

DELUXE STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ
RIVERSIDE GARDEN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4830000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
MALPAS HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7070000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DIAMOND COURT
توضیحات
MALPAS HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN BUILDING LAND
توضیحات
MALPAS HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4710000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN BUILDING SEA
توضیحات
LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
LES AMBASSADEURS HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
PALM VILLA
توضیحات
SALAMIS BAY CONTI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
CONCORDE LUXURY RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE ROOM SIDE SEA
توضیحات
CONCORDE LUXURY RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13570000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE ROOM SIDE VIEW
توضیحات
ACAPULCO RESTOR & CONVENTION & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10470000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5460000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN LAND VIEW
توضیحات
ACAPULCO RESTOR & CONVENTION & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN SEA VIEW
توضیحات
CRATOS PREMIUM HOTEL , CASINO , PORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11630000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
MERIT PARK HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11960000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
HOLYDAY VILLAGE
توضیحات
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10980000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN STD ROOM
توضیحات
KAYA ARTEMIS RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN SUPERIOR ROOM
توضیحات
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD LAND VIEW
توضیحات
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6210000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD SEA VIEW
توضیحات
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE LAND VIEW
توضیحات
ELEXUS HOTEL & RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE SEA VIEW
توضیحات
LIMAK CYPRUS DELUXE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13130000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6340000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
MERIT CRYSTAL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD ROOM
توضیحات
KAYA PALAZZO RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR ROOM
توضیحات
KAYA PALAZZO RESORT & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE ROOM SEA
توضیحات
MERIT ROYAL HOTEL & CASINO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

28180000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3495000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE STANDARD
توضیحات

خدمات:

6 شب اقامت در هتل انتخابی ، بلیط رفت و برگشت پرواز اطلس ، لیدر فارسی زبان ، بیمه مسافرتی سامان تا سقف 10.000 یورو ، ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی

توجه:

ساعت رفت : 4:15 صبح

ساعت برگشت : 23:40 شب

مدارک مورد نیاز:

اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دوسال 200.000 تومان می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  3. پرداخت 50 درصد علی الحساب در هنگام رزرو ضروریست.
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh