تلفن : 02188520828

تور لبنان

2 شب و 3 روز

اعتبار از 1 الی 30 دی

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LEGEND

درجه هتل B.B

2500000 تومان

80 دلار

2500000 تومان

150 دلار

2500000 تومان

80 دلار

2500000 تومان

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

WHITE HOUSE

درجه هتل B.B

2500000 تومان

110 دلار

2500000 تومان

180 دلار

2500000 تومان

100 دلار

2500000 تومان

بیروت شرقی هتل های 4 ستاره تاپ

GEMS

درجه هتل B.B

2500000 تومان

120 دلار

2500000 تومان

230 دلار

2500000 تومان

110 دلار

2500000 تومان

بیروت - حمراء هتل های 4 ستاره تاپ

ELITE

درجه هتل B.B

2500000 تومان

125 دلار

2500000 تومان

250 دلار

2500000 تومان

115 دلار

2500000 تومان

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

RESTON

درجه هتل B.B

2500000 تومان

130 دلار

2500000 تومان

260 دلار

2500000 تومان

125 دلار

2500000 تومان

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

BLAZOR

درجه هتل B.B

2500000 تومان

130 دلار

2500000 تومان

280 دلار

2500000 تومان

120 دلار

2500000 تومان

جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

ARJAAN ROTANA

درجه هتل B.B

2500000 تومان

150 دلار

2500000 تومان

280 دلار

2500000 تومان

180 دلار

2500000 تومان

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

LANCASTER

درجه هتل B.B

2500000 تومان

165 دلار

2500000 تومان

285 دلار

2500000 تومان

180 دلار

2500000 تومان

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل B.B

2500000 تومان

170 دلار

2500000 تومان

285 دلار

2500000 تومان

180 دلار

2500000 تومان

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

RIVER HOTEL

درجه هتل B.B

2500000 تومان

175 دلار

2500000 تومان

290 دلار

2500000 تومان

180 دلار

2500000 تومان

بیروت - خیابان پاریس هتل های 4 ستاره تاپ

SHERAITON

درجه هتل B.B

2500000 تومان

175 دلار

2500000 تومان

290 دلار

2500000 تومان

180 دلار

2500000 تومان

بیروت امتداد روشه هتل های 4 ستاره تاپ

CROWN PLAZA

درجه هتل B.B

2500000 تومان

200 دلار

2500000 تومان

350 دلار

2500000 تومان

200 دلار

2500000 تومان

بیروت - الحمراه هتل های 4 ستاره تاپ

MOVEN PICK

درجه هتل B.B

2500000 تومان

280 دلار

2500000 تومان

445 دلار

2500000 تومان

240 دلار

2500000 تومان

بیروت - روشه هتل های 4 ستاره تاپ

LE ROYAL

درجه هتل B.B

2500000 تومان

300 دلار

2500000 تومان

520 دلار

2500000 تومان

250 دلار

2500000 تومان

بیروت - جونیه هتل های 4 ستاره تاپ

KEMPINSKY

درجه هتل B.B

2500000 تومان

320 دلار

2500000 تومان

540 دلار

2500000 تومان

260 دلار

2500000 تومان

بیروت امتداد روشه هتل های 4 ستاره تاپ

INTERKONTINANTAL

درجه هتل B.B

2500000 تومان

350 دلار

2500000 تومان

600 دلار

2500000 تومان

270 دلار

2500000 تومان

بیروت مرکز هتل های 4 ستاره تاپ
LEGEND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

80 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

150 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

80 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
WHITE HOUSE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

110 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

180 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

100 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت شرقی
توضیحات
GEMS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

230 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

110 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - حمراء
توضیحات
ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

125 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

250 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

115 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
RESTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

130 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

260 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

125 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
BLAZOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

130 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

280 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
جونیه
توضیحات
ساحلی
ARJAAN ROTANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

150 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

280 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

180 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
LANCASTER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

165 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

285 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

180 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

170 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

285 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

180 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
RIVER HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

175 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

290 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

180 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - خیابان پاریس
توضیحات
ساحلی
SHERAITON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

175 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

290 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

180 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت امتداد روشه
توضیحات
CORAL BEACH ساحلی
CROWN PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

200 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

350 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

200 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - الحمراه
توضیحات
MOVEN PICK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

280 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

445 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

240 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - روشه
توضیحات
ساحلی
LE ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

300 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

520 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

250 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت - جونیه
توضیحات
KEMPINSKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

320 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

540 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

260 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت امتداد روشه
توضیحات
ساحلی DELUXE
INTERKONTINANTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

350 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

2500000 تومان

600 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2500000 تومان

270 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2500000 تومان

موقعیت مکانی
بیروت مرکز
توضیحات
DELUXE

توجه:

*** به مبالغ فوق مبلغ 2.500.000 تومان اضافه میگردد. ***

از تاریخ 24 دسامبر تا 7 ژانویه هتل های 4 ستاره 20درصد و هتل های 5 ستاره 30 درصد افزایش نرخ دارند.

تور به صورت 7 روزه نیز برگزار می گردد. برای اطلاع از قیمت این تورها لطفا با کانتر فروش تماس حاصل نمایید.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر - ترانسفر فرودگاهی - اقامت با صبحانه - لیدر فارسی زبان

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  3. عوارض خروج از ایران و کلیه ورودیه اماکن دیدنی به عهده مسافرین عزیز است.
  4. پرداخت 100 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد.
  5. هزینه کودک زیر دوسال 350.000 تومان می باشد.
  6. حداقل اعتبار گذرنامه 5 ماه می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید