تلفن : 02188520828
bul-9508251337-54.jpg

تور بلغارستان

7 شب و 8 روز

اعتبار از 20 تیر الی 7 شهریور

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PALMA

درجه هتل B.B

7845000 تومان

10245000 تومان

5645000 تومان

4300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PERLA

درجه هتل B.B

8395000 تومان

9995000 تومان

5895000 تومان

4300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BONITA

درجه هتل B.B

8445000 تومان

10445000 تومان

5995000 تومان

4300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PERLA

درجه هتل ALL

9845000 تومان

11445000 تومان

6645000 تومان

4999000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BONITA

درجه هتل ALL

10295000 تومان

12295000 تومان

6895000 تومان

5100000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

CENTERAL

درجه هتل ALL

10345000 تومان

12995000 تومان

6895000 تومان

5100000 تومان

STD SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LILIA

درجه هتل B.B

10495000 تومان

14745000 تومان

6995000 تومان

4300000 تومان

STD PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

PALM BEACH

درجه هتل ALL

11245000 تومان

13345000 تومان

7345000 تومان

4300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL

درجه هتل ALL

11845000 تومان

15545000 تومان

7645000 تومان

4300000 تومان

STD PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ATLAS

درجه هتل U.ALL

11945000 تومان

16195000 تومان

7695000 تومان

4300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

ARENA

درجه هتل ALL

12345000 تومان

14495000 تومان

7895000 تومان

4300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

ADMIRAL

درجه هتل B.B

12495000 تومان

16995000 تومان

7945000 تومان

4300000 تومان

STD SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LILIA

درجه هتل ALL

12745000 تومان

16995000 تومان

8095000 تومان

5300000 تومان

STD PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERA

درجه هتل U.ALL

14195000 تومان

19495000 تومان

8845000 تومان

5300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

AZALIA

درجه هتل U.ALL

14495000 تومان

21345000 تومان

8945000 تومان

5300000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

KALIAKRA PALACE

درجه هتل U.ALL

14745000 تومان

19895000 تومان

9095000 تومان

4300000 تومان

STD PARK هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERA

درجه هتل U.ALL

14745000 تومان

20045000 تومان

9095000 تومان

4300000 تومان

LUX ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ASTOR GARDEN

درجه هتل U.ALL

15945000 تومان

21345000 تومان

9695000 تومان

4300000 تومان

STD PARK هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

15795000 تومان

21745000 تومان

9645000 تومان

4300000 تومان

PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

16445000 تومان

22445000 تومان

9945000 تومان

4300000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

20445000 تومان

26395000 تومان

11945000 تومان

4300000 تومان

LEVEL ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

23745000 تومان

0 تومان

11945000 تومان

4300000 تومان

LEVEL NIOURE SUITE هتل های 4 ستاره تاپ
PALMA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PERLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BONITA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PERLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4999000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BONITA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5100000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
CENTERAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5100000 تومان

موقعیت مکانی
STD SEA VIEW
توضیحات
LILIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK VIEW
توضیحات
PALM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
FREE PRIVATE BEACH
ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK VIEW
توضیحات
ATLAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
ARENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
ADMIRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD SEA VIEW
توضیحات
LILIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK VIEW
توضیحات
ASTERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
AZALIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5300000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
KALIAKRA PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK
توضیحات
ASTERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
LUX ROOM
توضیحات
ASTOR GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK
توضیحات
ST.CONSTANTINE&HELENA
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
PARK VIEW
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
LEVEL ROOM
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

23745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4300000 تومان

موقعیت مکانی
LEVEL NIOURE SUITE
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان -ویزا - 7 شب اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری با ناهار- سیم کارت رایگان برای هر اتاق - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد.
  3. درصورت درخواست بیزینس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 2.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می گردد.
  4. اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر - یک قطعه عکس (4/5 * 3/4 ) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک - تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح - کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 به صورت جداگانه کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روز برگه A4 - گواهی بانکی حداقل سه ماه با موجودی حداقل 100.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص - ارائه کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی - علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 66سال مبلغ 20.000 تومان مازاد دریافت خواهد شد.
  5. مبلغ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh