تلفن : 02188520828
bul-9508251337-54.jpg

تور بلغارستان

7 شب و 8 روز

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PERLA

درجه هتل B.B

7495000 تومان

8695000 تومان

5495000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BONITA

درجه هتل B.B

7595000 تومان

8545000 تومان

5545000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PERUNIKA

درجه هتل B.B

7995000 تومان

9745000 تومان

5745000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASSADOR

درجه هتل B.B

7995000 تومان

9245000 تومان

5745000 تومان

3345000 تومان

PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SHIPKA

درجه هتل B.B

8145000 تومان

10045000 تومان

5795000 تومان

3345000 تومان

STD PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GLADIOLA

درجه هتل B.B

8845000 تومان

10545000 تومان

6145000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

LILIA

درجه هتل B.B

9345000 تومان

11245000 تومان

6395000 تومان

3345000 تومان

STD PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ADMIRAL

درجه هتل B.B

10695000 تومان

13895000 تومان

7095000 تومان

3345000 تومان

STD PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE SKY

درجه هتل ALL

8945000 تومان

0 تومان

6195000 تومان

3345000 تومان

LARG ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PERLA

درجه هتل ALL

8945000 تومان

10145000 تومان

6195000 تومان

4095000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN PARK

درجه هتل ALL

9095000 تومان

12945000 تومان

6295000 تومان

3345000 تومان

STUDIO هتل های 4 ستاره تاپ

CENTRAL

درجه هتل ALL

9245000 تومان

11895000 تومان

6345000 تومان

3345000 تومان

STD SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BONITA

درجه هتل ALL

9495000 تومان

10445000 تومان

6495000 تومان

4295000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

HAVANA

درجه هتل ALL

9645000 تومان

12045000 تومان

0 تومان

3345000 تومان

ECONOMY PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL

درجه هتل ALL

9995000 تومان

12745000 تومان

6745000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

ELENA

درجه هتل ALL

10045000 تومان

13095000 تومان

6745000 تومان

3345000 تومان

STD PARK SIDE هتل های 4 ستاره تاپ

ATLAS

درجه هتل U.ALL

10695000 تومان

16045000 تومان

7095000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

ARENA

درجه هتل ALL

10845000 تومان

12695000 تومان

7145000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PALM BEACH

درجه هتل ALL

10945000 تومان

12295000 تومان

7195000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

KALIAKRA PLACE

درجه هتل U.ALL

12495000 تومان

16495000 تومان

7995000 تومان

3345000 تومان

STD PARK هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERA

درجه هتل U.ALL

13245000 تومان

18545000 تومان

8345000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

AZALIA

درجه هتل U.ALL

13245000 تومان

18445000 تومان

8345000 تومان

3345000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

ASTOR GARDEN

درجه هتل U.ALL

13645000 تومان

17745000 تومان

8545000 تومان

3345000 تومان

STD PARK هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

14145000 تومان

18845000 تومان

7795000 تومان

3345000 تومان

PARK VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

14845000 تومان

19495000 تومان

9145000 تومان

3345000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MELIA GRAND HERMITAGE

درجه هتل ALL

17895000 تومان

22595000 تومان

10695000 تومان

3345000 تومان

LEVEL ROOM هتل های 4 ستاره تاپ
PERLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BONITA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PERUNIKA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
AMBASSADOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
PARK VIEW
توضیحات
SHIPKA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK VIEW
توضیحات
GLADIOLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
LILIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK VIEW
توضیحات
ADMIRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK VIEW
توضیحات
BLUE SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
LARG ROOM
توضیحات
PERLA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4095000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
ALL LIGHT
GREEN PARK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12945000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STUDIO
توضیحات
CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD SEA VIEW
توضیحات
BONITA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4295000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
HAVANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
ECONOMY PARK VIEW
توضیحات
ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
ELENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK SIDE
توضیحات
ATLAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16045000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
ARENA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PALM BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
FREE PRIVATE BEACH
KALIAKRA PLACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK
توضیحات
ASTERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
AZALIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18445000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
ASTOR GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
STD PARK
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
PARK VIEW
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
MELIA GRAND HERMITAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3345000 تومان

موقعیت مکانی
LEVEL ROOM
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان -ویزا - 7 شب اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان - گشت شهری با ناهار- سیم کارت رایگان برای هر اتاق - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد.
  3. درصورت درخواست بیزینس کلاس به ازای هر نفر مبلغ 2.000.000 تومان به نرخ پکیج اضافه می گردد.
  4. اصل گذرنامه با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر - یک قطعه عکس (4/5 * 3/4 ) تمام رخ ، رنگی ، پشت زمینه سفید ، بدون عینک - تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کاملا دقیق و صحیح - کپی تمامی صفحات شناسنامه هر کدام روی برگه A4 به صورت جداگانه کپی صفحه اول و دوم پاسپورت هر کدام به صورت جداگانه و صفحات دارای ویزا روز برگه A4 - گواهی بانکی حداقل سه ماه با موجودی حداقل 100.000.000 ریال به همراه مهر بانک و نام شخص - ارائه کلیه مدارک مبنی بر علت رد شدن ویزا در صورت رد شدن از سفارت سایر کشورهای اروپایی - علاوه بر هزینه بیمه مسافرتی محاسبه شده در پکیج برای مسافرین بالای 55 سال مبلغ 60.000 تومان مازاد دریافت خواهد شد.
  5. مبلغ کودک زیر 2 سال 500.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh