تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 24 خرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GOLD APART

درجه هتل B.B

4640000 تومان

6006400 تومان

4070000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

4820000 تومان

6178000 تومان

4160000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND KURDOGLU

درجه هتل H.B

5240000 تومان

7062400 تومان

4370000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANTA MARIA

درجه هتل ALL

5240000 تومان

7062400 تومان

4370000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

5240000 تومان

7062400 تومان

4370000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL KUSADASI

درجه هتل ALL

5240000 تومان

7062400 تومان

4370000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

5540000 تومان

7590400 تومان

4520000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PANOROMA HILL

درجه هتل ALL

5780000 تومان

8012800 تومان

4640000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SURTEL HOTEL

درجه هتل B.B

5840000 تومان

8118400 تومان

4670000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SAHIN

درجه هتل H.B

6140000 تومان

8646400 تومان

4820000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

6860000 تومان

9913600 تومان

5180000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND BLUE SKY

درجه هتل ALL

7400000 تومان

10864000 تومان

5450000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLUE RESORT

درجه هتل U.ALL

7700000 تومان

11392000 تومان

5600000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LADONIA ADAKULE

درجه هتل U.ALL

8000000 تومان

11920000 تومان

5750000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

8000000 تومان

11920000 تومان

5750000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل ALL

8300000 تومان

12448000 تومان

5900000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

8600000 تومان

12976000 تومان

6050000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

8600000 تومان

12976000 تومان

6050000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS EPHESUS

درجه هتل ALL

8600000 تومان

12976000 تومان

6050000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

8780000 تومان

13292800 تومان

6140000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

9200000 تومان

14032000 تومان

6350000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

9200000 تومان

14032000 تومان

6350000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

9500000 تومان

14560000 تومان

6500000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

9500000 تومان

14560000 تومان

6500000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

9800000 تومان

15088000 تومان

6650000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GOLD APART
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6006400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6178000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7062400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANTA MARIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7062400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7062400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7062400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7590400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PANOROMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8012800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURTEL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8118400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SAHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8646400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9913600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND BLUE SKY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10864000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11392000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LADONIA ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12448000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMWINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13292800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14032000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14032000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15088000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  2. نرخ کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
  3. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh