تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس

6 شب و 7 روز

حرکت : 16 شهریور

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

CLUB PINETA

درجه هتل ALL

7995000 تومان

9295000 تومان

6395000 تومان

5795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PALMEA HOTEL

درجه هتل ALL

8195000 تومان

9895000 تومان

6995000 تومان

5795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PINETA DELUXE

درجه هتل ALL

8795000 تومان

10395000 تومان

6895000 تومان

5795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

9895000 تومان

12295000 تومان

7395000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

10395000 تومان

12695000 تومان

7695000 تومان

5795000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

I.P IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل ALL

10395000 تومان

12695000 تومان

7695000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

I.P IDEAL PRIME BEACH

درجه هتل ALL

10995000 تومان

13695000 تومان

7995000 تومان

5795000 تومان

SEA SIDE VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

EMRE BEACH

درجه هتل ALL

10995000 تومان

13695000 تومان

7995000 تومان

5795000 تومان

SEA SIDE VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

10795000 تومان

0 تومان

8095000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

11795000 تومان

0 تومان

8695000 تومان

5795000 تومان

SEA SIDE VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND YAZICI CLUB TURBAN

درجه هتل U.ALL

11995000 تومان

15995000 تومان

8895000 تومان

5795000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

11995000 تومان

15195000 تومان

8195000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

12495000 تومان

15495000 تومان

8395000 تومان

5795000 تومان

SEA SIDE VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

12995000 تومان

15795000 تومان

8595000 تومان

5795000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT

درجه هتل ALL

11995000 تومان

15995000 تومان

8395000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT

درجه هتل ALL

13995000 تومان

16995000 تومان

8695000 تومان

5795000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

درجه هتل U.ALL

12795000 تومان

16495000 تومان

8395000 تومان

5795000 تومان

PROMO ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS BEACH

درجه هتل U.ALL

12995000 تومان

16995000 تومان

8595000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
CLUB PINETA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PALMEA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PINETA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
I.P IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
I.P IDEAL PRIME BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA SIDE VIEW
توضیحات
EMRE BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA SIDE VIEW
توضیحات
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA SIDE VIEW
توضیحات
GRAND YAZICI CLUB TURBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA SIDE VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
PROMO ROOM
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات

خدمات:

پرواز رفت و برگشت ایران ایر- 6 شب اقامت در هتل-بیمه مسافرتی-ترانسفر فرودگاهی - راهنمای فارسی زبان

برنامه پروازی:

07SEP IKA-ADB IR 759 23:50

15SEP ADB-IKA IR 758 03:20

توضیحات :

  1. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  2. راهنمای فارسی زبان مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونه تعهدی ندارد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh