تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس

6 شب و 7 روز

حرکت : 6 تیر

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PINETA CLUB

درجه هتل ALL

4630000 تومان

6100000 تومان

3265000 تومان

2290000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PALMEA HOTEL

درجه هتل ALL

4840000 تومان

6310000 تومان

3650000 تومان

2290000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PINETA DELUXE

درجه هتل ALL

4910000 تومان

6390000 تومان

3400000 تومان

2290000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

SESIN

درجه هتل ALL

5960000 تومان

7995000 تومان

3930000 تومان

2290000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y CLUB TURBAN

درجه هتل ALL

10950000 تومان

19690000 تومان

6380000 تومان

2290000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

BLUEBAY PLATINUM

درجه هتل ALL

7090000 تومان

10150000 تومان

4490000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUEBAY PLATINUM

درجه هتل ALL

7360000 تومان

10720000 تومان

4630000 تومان

2290000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

EMRE BEACH

درجه هتل U.ALL

7220000 تومان

10450000 تومان

4560000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

7780000 تومان

11000000 تومان

4840000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8200000 تومان

11700000 تومان

5050000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

8650000 تومان

12400000 تومان

5260000 تومان

2290000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

8200000 تومان

11350000 تومان

0 تومان

0 تومان

BUNGALOW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

8410000 تومان

11700000 تومان

5155000 تومان

2290000 تومان

STD LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

8620000 تومان

12050000 تومان

5260000 تومان

2290000 تومان

STD SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

8480000 تومان

12400000 تومان

5850000 تومان

2290000 تومان

PROMO ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

8900000 تومان

13100000 تومان

6100000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

9350000 تومان

13800000 تومان

6520000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

9740000 تومان

15200000 تومان

6950000 تومان

2290000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

9250000 تومان

16120000 تومان

5620000 تومان

2290000 تومان

BUNGALOW هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

9530000 تومان

16670000 تومان

5720000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

G.Y MARMARIS PALACE

درجه هتل ALL

9950000 تومان

17510000 تومان

5925000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT DELUXE

درجه هتل ALL

9600000 تومان

14220000 تومان

6520000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT DELUXE

درجه هتل ALL

10150000 تومان

15200000 تومان

7220000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

9740000 تومان

14360000 تومان

6590000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE

درجه هتل ALL

11280000 تومان

0 تومان

7500000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

9890000 تومان

14500000 تومان

6800000 تومان

2290000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

10160000 تومان

15200000 تومان

7220000 تومان

2290000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
PINETA CLUB
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3265000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PALMEA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PINETA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
SESIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
G.Y CLUB TURBAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
BLUEBAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
BLUEBAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4630000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
EMRE BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4560000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

0 تومان

موقعیت مکانی
BUNGALOW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5155000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD LAND VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
STD SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
PROMO ROOM
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
G.Y MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
BUNGALOW
توضیحات
G.Y MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
G.Y MARMARIS PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17510000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5925000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
MARTI RESORT DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
MARTI RESORT DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14360000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ELEGANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

0 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7220000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2290000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات

توجه:

به کلیه نرخ های فوق 200.000 تومان افزوده می گردد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به دنیزلی - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت خرید مارماریس - یک گشت خرید شهر دنیزلی در روز آخر

توضیحات :

  1. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونهه تعهدی ندارد.
  4. اعتبار لازم برای پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
  5. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میگردد.
  6. هزینه کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد.

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh