تلفن : 02188520828
marmaris-9508250101-551.jpg

تور مارماریس

6 شب و 7 روز

حرکت : 16 خرداد

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PINETA DE LUXE

درجه هتل ALL

5660000 تومان

7190000 تومان

4130000 تومان

2600000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

SESIN HOTEL

درجه هتل ALL

5930000 تومان

7650000 تومان

4270000 تومان

2600000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

PALMEA HOTEL

درجه هتل ALL

6560000 تومان

8540000 تومان

4580000 تومان

2600000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

EMRE HOTEL

درجه هتل U.ALL

7910000 تومان

10250000 تومان

5250000 تومان

2600000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

8180000 تومان

10970000 تومان

5390000 تومان

2600000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

BLUE BAY PLATINUM

درجه هتل ALL

8630000 تومان

11690000 تومان

5615000 تومان

2600000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

8540000 تومان

11520000 تومان

5570000 تومان

2600000 تومان

GARDEN VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

8900000 تومان

12050000 تومان

5750000 تومان

2600000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA MARES

درجه هتل ALL

9090000 تومان

12320000 تومان

5850000 تومان

2600000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT

درجه هتل ALL

10070000 تومان

13850000 تومان

6350000 تومان

2600000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

MARTI RESORT

درجه هتل ALL

12050000 تومان

16850000 تومان

7330000 تومان

2600000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE RESORT

درجه هتل ALL

10070000 تومان

13850000 تومان

6350000 تومان

2600000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

12150000 تومان

16910000 تومان

7370000 تومان

2600000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN NATURE DIAMOND

درجه هتل ALL

12680000 تومان

17720000 تومان

7640000 تومان

2600000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

12500000 تومان

17450000 تومان

7550000 تومان

2600000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

12950000 تومان

18170000 تومان

7775000 تومان

2600000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SENTIDO ORKA LOTUS

درجه هتل U.ALL

13850000 تومان

19520000 تومان

8230000 تومان

2600000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

12680000 تومان

17720000 تومان

7640000 تومان

2600000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

CASA DE MARIS

درجه هتل ALL

12860000 تومان

17990000 تومان

7750000 تومان

2600000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE HOTEL

درجه هتل ALL

13130000 تومان

18440000 تومان

7870000 تومان

2600000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ELEGANCE HOTEL

درجه هتل ALL

15110000 تومان

27620000 تومان

8860000 تومان

2600000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
PINETA DE LUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7190000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4130000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
SESIN HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4270000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
PALMEA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4580000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
EMRE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10970000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
BLUE BAY PLATINUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5615000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
LABRANDA MARES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5850000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
MARTI RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10070000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16910000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7370000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
GREEN NATURE DIAMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7775000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
SENTIDO ORKA LOTUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19520000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17720000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7640000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
CASA DE MARIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
ELEGANCE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18440000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ELEGANCE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

27620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2600000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات

برنامه پروازی:

هر پنج شنبه:

رفت : 23:00

برگشت : 01:30

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به دنیزلی - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان - یک گشت خرید مارماریس - یک گشت خرید دنیزلی روز آخر

توضیحات :

  1. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل جهت رزرو الزامی می باشد.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد و این آژانس هیچگونهه تعهدی ندارد.
  4. اعتبار لازم برای پاسپورت حداقل 7 ماه می باشد.
  5. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محاسبه میگردد.
  6. هزینه کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد.

دانستنیهای مورد نیاز :

فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh