تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
kul-9508251313.jpg

تور کوالالامپور

7 شب و 8 روز

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

3745000 تومان

5670000 تومان

3490000 تومان

2660000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLAMINGO

درجه هتل B.B

4240000 تومان

6150000 تومان

3740000 تومان

2730000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY VELOCITY

درجه هتل B.B

4395000 تومان

6550000 تومان

3930000 تومان

2730000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COSMO

درجه هتل B.B

4420000 تومان

6550000 تومان

3950000 تومان

2730000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SEASON

درجه هتل B.B

4680000 تومان

7110000 تومان

4240000 تومان

2800000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTAG

درجه هتل B.B

4690000 تومان

7030000 تومان

4290000 تومان

2800000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FEDERAL

درجه هتل B.B

4810000 تومان

7550000 تومان

4430000 تومان

2850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA

درجه هتل B.B

5020000 تومان

7750000 تومان

4550000 تومان

2870000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC REGENCY

درجه هتل B.B

5150000 تومان

8060000 تومان

4750000 تومان

2880000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL

درجه هتل B.B

5315000 تومان

8310000 تومان

4880000 تومان

2950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORUS

درجه هتل B.B

5460000 تومان

8610000 تومان

5050000 تومان

2970000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE

درجه هتل B.B

5550000 تومان

8690000 تومان

5160000 تومان

2990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJAYA TIMES SQUAR

درجه هتل B.B

5910000 تومان

9240000 تومان

0 تومان

3100000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA

درجه هتل B.B

6200000 تومان

10040000 تومان

5730000 تومان

3120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

6260000 تومان

10060000 تومان

5870000 تومان

3120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN

درجه هتل B.B

6260000 تومان

10060000 تومان

5870000 تومان

3120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE

درجه هتل B.B

6400000 تومان

10330000 تومان

5970000 تومان

3140000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON / GRAND MILLENNUM

درجه هتل B.B

6840000 تومان

11150000 تومان

6390000 تومان

3190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

7050000 تومان

11550000 تومان

6590000 تومان

3280000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARIOTT

درجه هتل B.B

8660000 تومان

14650000 تومان

8100000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRILA

درجه هتل B.B

8840000 تومان

14900000 تومان

0 تومان

3580000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLAMINGO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY VELOCITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COSMO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTAG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FEDERAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON / GRAND MILLENNUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JW MARIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - 7 شب اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری در کوالا با ناهار - سیم کارت

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. نرخ کودک زیر دوسال 350.000 تومان می باشد.
  5. برای مسافرین بالای 60 سال ، بیمه اجباری بوده و مبلغ آن جداگانه دریافت میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید