تلفن : 02188520828
kul-9508251313.jpg

تور کوالالامپور

7 شب و 8 روز

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

8745000 تومان

10670000 تومان

8490000 تومان

7660000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLAMINGO

درجه هتل B.B

9240000 تومان

11150000 تومان

8740000 تومان

7730000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY VELOCITY

درجه هتل B.B

9395000 تومان

11550000 تومان

8930000 تومان

7730000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COSMO

درجه هتل B.B

9420000 تومان

11550000 تومان

8950000 تومان

7730000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SEASON

درجه هتل B.B

9680000 تومان

12110000 تومان

9240000 تومان

7800000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL BINTAG

درجه هتل B.B

9690000 تومان

12030000 تومان

9290000 تومان

7800000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FEDERAL

درجه هتل B.B

9810000 تومان

12550000 تومان

9430000 تومان

7850000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA

درجه هتل B.B

10020000 تومان

12750000 تومان

9550000 تومان

7870000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC REGENCY

درجه هتل B.B

10150000 تومان

13060000 تومان

9750000 تومان

7880000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL

درجه هتل B.B

10315000 تومان

13310000 تومان

9880000 تومان

7950000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORUS

درجه هتل B.B

10460000 تومان

13610000 تومان

10050000 تومان

7970000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE

درجه هتل B.B

10550000 تومان

13690000 تومان

10160000 تومان

7990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BERJAYA TIMES SQUAR

درجه هتل B.B

10910000 تومان

14240000 تومان

0 تومان

8100000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA

درجه هتل B.B

11200000 تومان

15040000 تومان

10730000 تومان

8120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

11260000 تومان

15060000 تومان

10870000 تومان

8120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN

درجه هتل B.B

11260000 تومان

15060000 تومان

10870000 تومان

8120000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE

درجه هتل B.B

11400000 تومان

15330000 تومان

10970000 تومان

8140000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON / GRAND MILLENNUM

درجه هتل B.B

11840000 تومان

16150000 تومان

11390000 تومان

8190000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

12050000 تومان

16550000 تومان

11590000 تومان

8280000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARIOTT

درجه هتل B.B

13660000 تومان

19650000 تومان

13100000 تومان

8490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRILA

درجه هتل B.B

13840000 تومان

19900000 تومان

0 تومان

8580000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8745000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10670000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7660000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLAMINGO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8740000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY VELOCITY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8930000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COSMO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12110000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9240000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL BINTAG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7800000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FEDERAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7850000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7870000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7880000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10315000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13310000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7950000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BERJAYA TIMES SQUAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14240000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8100000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8120000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8140000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON / GRAND MILLENNUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8280000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JW MARIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

13100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8580000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان - 7 شب اقامت با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - لیدر فارسی زبان - یک گشت شهری در کوالا با ناهار - سیم کارت

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  4. نرخ کودک زیر دوسال 350.000 تومان می باشد.
  5. برای مسافرین بالای 60 سال ، بیمه اجباری بوده و مبلغ آن جداگانه دریافت میگردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh