تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
india-9508251305-5.jpg

تور گوا

7 شب و 8 روز

حرکت سه شنبه ها و جمعه ها

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LA GULLS CORT

درجه هتل B.B

2985000 تومان

3590000 تومان

2840000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA GULLS CORT

درجه هتل ALL

3395000 تومان

4355000 تومان

3310000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NAGOA GRANDE

درجه هتل B.B

3235000 تومان

4085000 تومان

2840000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NAGOA GRANDE

درجه هتل ALL

3905000 تومان

5315000 تومان

3390000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN VILLAGE

درجه هتل B.B

3355000 تومان

4265000 تومان

3020000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN VILLAGE

درجه هتل ALL

3905000 تومان

4935000 تومان

3330000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD COMPACT

درجه هتل B.B

3425000 تومان

4405000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD COMPACT

درجه هتل ALL

4105000 تومان

5235000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD PREMIER

درجه هتل B.B

3545000 تومان

4745000 تومان

2970000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD PREMIER

درجه هتل ALL

4255000 تومان

5535000 تومان

3670000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CHANCES RESORT

درجه هتل B.B

3655000 تومان

4915000 تومان

3190000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CHANCES RESORT

درجه هتل ALL

4535000 تومان

6715000 تومان

3820000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN SUITES

درجه هتل B.B

4025000 تومان

5585000 تومان

3230000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN SUITES

درجه هتل ALL

4835000 تومان

7035000 تومان

3870000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT RIO

درجه هتل B.B

4255000 تومان

5985000 تومان

3750000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT RIO

درجه هتل ALL

4855000 تومان

7055000 تومان

4020000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE DE GOA

درجه هتل B.B

4695000 تومان

6855000 تومان

3540000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE DE GOA

درجه هتل ALL

6005000 تومان

8255000 تومان

4880000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

5155000 تومان

7645000 تومان

3310000 تومان

2200000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
LA GULLS CORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

2985000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LA GULLS CORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4355000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAGOA GRANDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3235000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4085000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAGOA GRANDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5315000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4265000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3905000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4935000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3330000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD COMPACT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4405000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD COMPACT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5235000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD PREMIER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4745000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2970000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SANDALWOOD PREMIER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5535000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3670000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CHANCES RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3655000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4915000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CHANCES RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4535000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6715000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5585000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COUNTRY INN SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4835000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7035000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3870000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4255000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5985000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7055000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6855000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6005000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8255000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4880000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5155000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3310000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2200000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ویزای توریستی - یک گشت در گوا همراه با تور کشتی بر روی رودخانه ماندوی - ترانسفر فرودگاهی - راهنما - پرواز داخلی - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد از مبلغ جهت ثبت درخواست الزامیست.
  2. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  3. نرخ INF مبلغ 690.000 تومان می باشد
  4. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار (7ماه) و ممنوعیت خروج به عهده آژانس ثبت نام کننده و مسافر می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید