تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
singapour-9508261044.jpg

تور کوالالامپور سنگاپور

4 شب کوالا + 3 شب سنگاپور

اعتبار تا 10 خرداد

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

FRAGRANCE BUGIS

درجه هتل B.B

3220000 تومان

4480000 تومان

2700000 تومان

1990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

QUALITY HOTEL MARLOW

درجه هتل B.B

3280000 تومان

4590000 تومان

2760000 تومان

2050000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FLAMINGO BY THE LAKE

درجه هتل B.B

QUALITY HOTEL MARLOW

درجه هتل B.B

3370000 تومان

5040000 تومان

2860000 تومان

2080000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SEASON

درجه هتل B.B

PARC SOVEREIGN

درجه هتل B.B

3590000 تومان

5170000 تومان

3040000 تومان

2180000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG

درجه هتل B.B

PARC SOVEREIGN

درجه هتل B.B

3620000 تومان

5220000 تومان

3070000 تومان

2180000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SEASON

درجه هتل B.B

HOTEL ROYAL

درجه هتل B.B

3650000 تومان

5290000 تومان

3080000 تومان

2160000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG

درجه هتل B.B

BOSS

درجه هتل B.B

3710000 تومان

5400000 تومان

3160000 تومان

2210000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VERDANT HILL

درجه هتل B.B

CHANCELLOR

درجه هتل B.B

3810000 تومان

5580000 تومان

3230000 تومان

2250000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FURAMA

درجه هتل B.B

FURAMA RIVERFRONT

درجه هتل B.B

3930000 تومان

5840000 تومان

3350000 تومان

2300000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DORSETT REGENCY

درجه هتل B.B

COPTHORN KING

درجه هتل B.B

4020000 تومان

6030000 تومان

3440000 تومان

2330000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CORUS

درجه هتل B.B

GRAND CENTRAL

درجه هتل B.B

4050000 تومان

6040000 تومان

3470000 تومان

2340000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE

درجه هتل B.B

ORCHARD PARADE HOTEL

درجه هتل B.B

4240000 تومان

6640000 تومان

3660000 تومان

2420000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA

درجه هتل B.B

GRAND COPTHORNE WATERFRONT

درجه هتل B.B

4360000 تومان

6620000 تومان

3720000 تومان

2470000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFUC REGENCY

درجه هتل B.B

GRAND COPTHORNE WATERFRONT

درجه هتل B.B

4420000 تومان

6740000 تومان

3780000 تومان

2490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA HOTEL

درجه هتل B.B

ORCHAD HOTEL

درجه هتل B.B

4700000 تومان

7250000 تومان

4060000 تومان

2610000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE

درجه هتل B.B

ORCHAD HOTEL

درجه هتل B.B

4790000 تومان

7430000 تومان

4120000 تومان

2620000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISTANA

درجه هتل B.B

GRAND PARK CITY HALL

درجه هتل B.B

4820000 تومان

7490000 تومان

4150000 تومان

2650000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

INTERCONTINENTAL

درجه هتل B.B

5130000 تومان

8250000 تومان

0 تومان

2740000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON IMPERIAL

درجه هتل B.B

SHERATON TOWERS SINGAPORE

درجه هتل B.B

5190000 تومان

8220000 تومان

4470000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ROYALE CHULAN

درجه هتل B.B

SWISSOTEL THE STAMFORD

درجه هتل B.B

5260000 تومان

8540000 تومان

4520000 تومان

2860000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

WESTIN

درجه هتل B.B

MARINA MANDARIN

درجه هتل B.B

5470000 تومان

8710000 تومان

4770000 تومان

2920000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARIOTT

درجه هتل B.B

JW MARIOTT

درجه هتل B.B

6340000 تومان

10330000 تومان

5510000 تومان

3260000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRI-LA

درجه هتل B.B

SHANGRI-LA

درجه هتل B.B

6490000 تومان

10930000 تومان

0 تومان

3320000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RITZ-CARLTON

درجه هتل B.B

THE RITZ-CARLTON

درجه هتل B.B

7170000 تومان

11920000 تومان

6280000 تومان

3600000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
FRAGRANCE BUGIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4480000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
QUALITY HOTEL MARLOW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2050000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FLAMINGO BY THE LAKE
درجه هتلدرجه هتل
QUALITY HOTEL MARLOW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2080000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتلدرجه هتل
PARC SOVEREIGN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5170000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3040000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
PARC SOVEREIGN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2180000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتلدرجه هتل
HOTEL ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3080000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2160000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
BOSS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3160000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2210000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VERDANT HILL
درجه هتلدرجه هتل
CHANCELLOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3230000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2250000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FURAMA
درجه هتلدرجه هتل
FURAMA RIVERFRONT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3930000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5840000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DORSETT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
COPTHORN KING
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6030000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CORUS
درجه هتلدرجه هتل
GRAND CENTRAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6040000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2340000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONCORDE
درجه هتلدرجه هتل
ORCHARD PARADE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6640000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3660000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2420000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
GRAND COPTHORNE WATERFRONT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6620000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3720000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2470000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PACIFUC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
GRAND COPTHORNE WATERFRONT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3780000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MAYA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
ORCHAD HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4060000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2610000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
ORCHAD HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7430000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2620000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ISTANA
درجه هتلدرجه هتل
GRAND PARK CITY HALL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4150000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2650000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
INTERCONTINENTAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2740000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHERATON IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
SHERATON TOWERS SINGAPORE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4470000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYALE CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
SWISSOTEL THE STAMFORD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4520000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2860000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
MARINA MANDARIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8710000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4770000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2920000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
JW MARIOTT
درجه هتلدرجه هتل
JW MARIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10330000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5510000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3260000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10930000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3320000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RITZ-CARLTON
درجه هتلدرجه هتل
THE RITZ-CARLTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3600000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

مدارک مورد نیاز:

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد هزینه تور در هنگام ثبت نام الزامیست.
  3. پرواز چارتر و هتل های گارانتی و غیر قابل کنسلی و استرداد خواهد بود.
  4. نرخ کودک زیر دو سال 500.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور نمایشگاه گوانجو 2018

از ,6800000تومان

, 7 شب و 8 روز

اعتبار تا 7 اردیبهشت

Mahan Air

آفر تور آنتالیا

از ,4090000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 11 مرداد

sun express

تورهای کلی اروپا

از ,3990000تومان,990 یورو

,از 6 شب تا 7 شب

ویژه پاییز و زمستان 97

AMR

تور روسیه

از ,5830000تومان

,7 شب و 8 روز

شروع پروازها از 27 تیر

Qeshm Airlines