تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 4 مرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

5516000 تومان

7168000 تومان

5008000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND KURDOGLU

درجه هتل H.B

5705000 تومان

7696000 تومان

5102500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

5957000 تومان

8118400 تومان

5228500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL KUSADASI

درجه هتل ALL

6083000 تومان

80329600 تومان

5291500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

6524000 تومان

9068800 تومان

5512000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MY EAGEN STAR

درجه هتل ALL

6650000 تومان

9280000 تومان

5575000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SAHIN

درجه هتل ALL

6650000 تومان

9280000 تومان

5575000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

7847000 تومان

11286400 تومان

5673500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

7910000 تومان

11392000 تومان

5705000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل ALL

8225000 تومان

11920000 تومان

5862500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

8414000 تومان

12236800 تومان

5957000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLEU RESORT

درجه هتل U.ALL

8540000 تومان

12448000 تومان

6020000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

8855000 تومان

12976000 تومان

6177500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM WINGS KUSADASI

درجه هتل ALL

8855000 تومان

13537000 تومان

6177500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

9233000 تومان

16012000 تومان

6366500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

9800000 تومان

14560000 تومان

6650000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM WINGS EPHESUS

درجه هتل ALL

10430000 تومان

16342000 تومان

6965000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

10934000 تومان

16460800 تومان

7217000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

11060000 تومان

16672000 تومان

7280000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

11249000 تومان

16988800 تومان

7374500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

11375000 تومان

17200000 تومان

7437500 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5516000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7168000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5008000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5705000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7696000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5102500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5957000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8118400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5228500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6083000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

80329600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5291500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6524000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9068800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5512000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MY EAGEN STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SAHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5575000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7847000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11286400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5673500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11392000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5705000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8225000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5862500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8414000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12236800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5957000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLEU RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12448000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6020000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12976000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6177500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM WINGS KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13537000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6177500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9233000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16012000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6366500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM WINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16342000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6965000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10934000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16460800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7217000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16672000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7280000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11249000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16988800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7374500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7437500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

توجه:

به نرخ های فوق به ازای هرنفر در اتاق دبل 500/000 تومان ، اتاق سینگل 750/000تومان، بچه با تخت و بدون تخت 250.000 تومان افزایش نرخ دارد

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس به ازمیر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.
  4. هتل ها گارانتی و پرواز چارتر و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh