تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 5 مهر

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GRAND KURDOGLU

درجه هتل B.B

5000000 تومان

6540000 تومان

4550000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

5540000 تومان

7260000 تومان

4820000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MY EAGEN STAR

درجه هتل ALL

5600000 تومان

7500000 تومان

3990000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

5780000 تومان

7788000 تومان

4940000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

5900000 تومان

7980000 تومان

5000000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL

درجه هتل ALL

6140000 تومان

8364000 تومان

5120000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SAHIN

درجه هتل ALL

6800000 تومان

9420000 تومان

5450000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

7040000 تومان

9804000 تومان

5570000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

7100000 تومان

9900000 تومان

5600000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل ALL

7580000 تومان

10668000 تومان

5840000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

7820000 تومان

11052000 تومان

5960000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLEU RESORT

درجه هتل U.ALL

8300000 تومان

11820000 تومان

6260000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS KUSADASI

درجه هتل ALL

8420000 تومان

12444000 تومان

6260000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

8490000 تومان

11990000 تومان

6290000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

8600000 تومان

12300000 تومان

6350000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

8780000 تومان

14460000 تومان

6440000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

8890000 تومان

12590000 تومان

6490000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

8990000 تومان

12990000 تومان

6590000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

9140000 تومان

13164000 تومان

6620000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM WINGS EPHESUS

درجه هتل ALL

9200000 تومان

13770000 تومان

6650000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

9500000 تومان

13740000 تومان

6800000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALOMA PASHA

درجه هتل ALL

9800000 تومان

14220000 تومان

6950000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB MARVY

درجه هتل U.ALL

10700000 تومان

15660000 تومان

7400000 تومان

3490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6540000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MY EAGEN STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7788000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8364000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5120000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SAHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9804000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5570000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10668000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11052000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5960000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLEU RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11820000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMWINGS KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12444000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6260000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13164000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6620000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM WINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13770000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALOMA PASHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14220000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB MARVY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15660000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7400000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس به ازمیر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر می باشد.
  4. هتل ها گارانتی و پرواز چارتر و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh