تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 6 اردیبهشت

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

SURTEL

درجه هتل B.B

3948000 تومان

4580000 تومان

3624000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

4164000 تومان

4940000 تومان

3732000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND KURDOGLU

درجه هتل H.B

4218000 تومان

5132000 تومان

2735000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

4272000 تومان

5120000 تومان

378600 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PANOROMA HILL

درجه هتل ALL

4380000 تومان

5420000 تومان

3840000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

4650000 تومان

6050000 تومان

3975000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

4812000 تومان

6020000 تومان

4056000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل U.ALL

4920000 تومان

6560000 تومان

4110000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

EPHESUS PRINCESS

درجه هتل U.ALL

5028000 تومان

6380000 تومان

4164000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLUE RESORT

درجه هتل U.ALL

5244000 تومان

6740000 تومان

4272000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

5244000 تومان

6740000 تومان

4272000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

5460000 تومان

7100000 تومان

4380000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

5568000 تومان

7280000 تومان

4434000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

5622000 تومان

7628000 تومان

4461000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALM WINGS EPHESUS

درجه هتل U.ALL

5730000 تومان

7550000 تومان

4515000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

5784000 تومان

8192000 تومان

4542000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUI FAMILY LIFE EPHESUS

درجه هتل U.ALL

5838000 تومان

7730000 تومان

4569000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

6000000 تومان

8000000 تومان

4650000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

7188000 تومان

9980000 تومان

5244000 تومان

2790000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
SURTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3948000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4580000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3624000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4164000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3732000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4218000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5132000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2735000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4272000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5120000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

378600 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PANOROMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5420000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4812000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6020000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4056000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6560000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5028000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6380000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4164000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5244000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4272000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5244000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6740000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4272000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5568000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7280000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4434000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5622000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7628000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4461000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALM WINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4515000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5784000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8192000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4542000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUI FAMILY LIFE EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5838000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7730000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4569000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7188000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5244000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و غیر قایل استرداد می باشد
  2. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
  3. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh