تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 29 شهریور

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GRAND KURDOGLU

درجه هتل B.B

5420000 تومان

7404000 تومان

4760000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

5684000 تومان

7692000 تومان

4892000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

5948000 تومان

8325600 تومان

5024000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

6080000 تومان

8556000 تومان

5090000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL KUSADASI

درجه هتل ALL

6344000 تومان

9016800 تومان

5222000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MY EAGEN STAR

درجه هتل ALL

6410000 تومان

9132000 تومان

5255000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SAHIN

درجه هتل ALL

6542000 تومان

9362400 تومان

5321000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

7598000 تومان

11205600 تومان

5849000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

7730000 تومان

11436000 تومان

5915000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

8192000 تومان

12242400 تومان

6146000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل ALL

8390000 تومان

12588000 تومان

6245000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLUE RESORT

درجه هتل U.ALL

8390000 تومان

12588000 تومان

6245000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

8720000 تومان

13164000 تومان

6410000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS KUSADASI

درجه هتل ALL

8852000 تومان

13912800 تومان

6476000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

9248000 تومان

16332000 تومان

6674000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

9490000 تومان

14546400 تومان

6806000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

9644000 تومان

14776800 تومان

6872000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS EPHESUS

درجه هتل ALL

9710000 تومان

15504000 تومان

6905000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

9790000 تومان

15237600 تومان

7004000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

9990000 تومان

15468000 تومان

7070000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

9990000 تومان

15468000 تومان

7070000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALOMA PASHA

درجه هتل ALL

11030000 تومان

17196000 تومان

7565000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CLUB MARVY

درجه هتل U.ALL

14330000 تومان

22956000 تومان

9215000 تومان

4490000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7404000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4760000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5684000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7692000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4892000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5948000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8325600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5024000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8556000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6344000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9016800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5222000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MY EAGEN STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9132000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5255000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SAHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6542000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9362400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5321000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7598000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11205600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5849000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7730000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11436000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5915000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8192000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12242400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6146000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12588000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12588000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13164000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6410000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMWINGS KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8852000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13912800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6476000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9248000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16332000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6674000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14546400 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6806000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9644000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14776800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6872000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMWINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15504000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6905000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15237600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7004000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15468000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15468000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7070000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALOMA PASHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17196000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7565000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CLUB MARVY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

14330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22956000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9215000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز مدرن سان اکسپرس - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. پرواز چارتر و غیر قایل استرداد می باشد
  2. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. هزینه کودک زیر دوسال 400.000 تومان می باشد
  5. در صورت افزایش نرخ ارز ما به التفاوت دریافت می گردد( در صورت تسویه در روز اول ثبت نام شامل افزایش نرخ نمی شود)
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh