تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور ازمیر کوش آداسی نوروز 99

3 شب ازمیر+3شب کوش آداسی

9 فروردین

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LIFE CORNER

درجه هتل B.B

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

6580000 تومان

7728000 تومان

5540000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LIFE CORNER

درجه هتل B.B

PANORAMA HILL

درجه هتل ALL

6700000 تومان

7920000 تومان

5600000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA PRESTIGE

درجه هتل B.B

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

6700000 تومان

7920000 تومان

5600000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KARACA OTEL

درجه هتل B.B

PANORAMA HILL

درجه هتل ALL

7000000 تومان

8250000 تومان

5750000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل B.B

ADAKULE RESORT

درجه هتل ALL

7300000 تومان

8880000 تومان

5900000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA PLAZA

درجه هتل B.B

RICHMOND EFES

درجه هتل ALL

7300000 تومان

8700000 تومان

5900000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA THERMAL

درجه هتل B.B

ADAKULE

درجه هتل ALL

7720000 تومان

9774000 تومان

6110000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK IZMIR

درجه هتل B.B

RICHMOND EFES

درجه هتل ALL

7900000 تومان

10080000 تومان

6200000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA THERMAL

درجه هتل B.B

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

8080000 تومان

10386000 تومان

6290000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KAYA THERMAL

درجه هتل B.B

PINE BAY

درجه هتل ALL

8140000 تومان

10488000 تومان

6320000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON IZMIR

درجه هتل B.B

PINEBAY HOTEL

درجه هتل ALL

8200000 تومان

10320000 تومان

6350000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MOVENPICK IZMIR

درجه هتل B.B

PINEBAY HOTEL

درجه هتل ALL

8200000 تومان

10590000 تومان

6350000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON IZMIR

درجه هتل B.B

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

8260000 تومان

10416000 تومان

6380000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON IZMIR

درجه هتل B.B

AMARA SEALIGHT

درجه هتل ALL

8560000 تومان

10896000 تومان

6530000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SWISS IZMIR

درجه هتل B.B

KORUMAR EPHS

درجه هتل ALL

8800000 تومان

11610000 تومان

6650000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SWISS IZMIR

درجه هتل B.B

AMARA SEALIGHT

درجه هتل ALL

8860000 تومان

11712000 تومان

6680000 تومان

5500000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
LIFE CORNER
درجه هتلدرجه هتل
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6580000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7728000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LIFE CORNER
درجه هتلدرجه هتل
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA PRESTIGE
درجه هتلدرجه هتل
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KARACA OTEL
درجه هتلدرجه هتل
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
ADAKULE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8880000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
RICHMOND EFES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA THERMAL
درجه هتلدرجه هتل
ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9774000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6110000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
RICHMOND EFES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7900000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10080000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA THERMAL
درجه هتلدرجه هتل
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10386000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KAYA THERMAL
درجه هتلدرجه هتل
PINE BAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10488000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6320000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
PINEBAY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10320000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
PINEBAY HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8260000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10416000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HILTON IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10896000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISS IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
KORUMAR EPHS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11610000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISS IZMIR
درجه هتلدرجه هتل
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11712000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

مدت اقامت:

3 شب ازمیر+3شب کوش آداسی

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ترک سان اکسپرس به ازمیر - 3 شب اقامت در ازمیر - 3 شب اقامت در کوش آداسی - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی ( زیر 60 سال) - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرارداد جهت رزرو الزامی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh