تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی نوروز 99

6 شب و 7 روز

ویژه نوروز 99

Qeshm Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

SURTEL

درجه هتل B.B

5495000 تومان

6095000 تومان

4795000 تومان

4995000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SANTUR HOTEL

درجه هتل B.B

5595000 تومان

6295000 تومان

4795000 تومان

5095000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

AYMA BEACH

درجه هتل H.B

5695000 تومان

6295000 تومان

4795000 تومان

5095000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

5895000 تومان

6695000 تومان

4795000 تومان

5195000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ARORA HOTEL

درجه هتل B.B

5995000 تومان

6795000 تومان

4795000 تومان

5195000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ARORA HOTEL

درجه هتل H.B

6095000 تومان

6995000 تومان

4795000 تومان

5295000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PANORAMA HILL

درجه هتل ALL

6095000 تومان

6995000 تومان

4795000 تومان

5195000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

PANORAMA HILL

درجه هتل ALL

6395000 تومان

7495000 تومان

4795000 تومان

5395000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

THE NEW CITY (EX GRAND KURDOGLU)

درجه هتل ALL

6295000 تومان

8195000 تومان

4795000 تومان

5495000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL PALACE

درجه هتل ALL

6495000 تومان

7595000 تومان

4795000 تومان

5495000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

LADONIA ADAKULE

درجه هتل ALL

6895000 تومان

7995000 تومان

4795000 تومان

5695000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND

درجه هتل ALL

7195000 تومان

8495000 تومان

4795000 تومان

5795000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND

درجه هتل ALL

7395000 تومان

8895000 تومان

4795000 تومان

5995000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

6895000 تومان

8295000 تومان

4795000 تومان

5695000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

7095000 تومان

8495000 تومان

4795000 تومان

5795000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN DELUXE

درجه هتل ALL

7195000 تومان

8595000 تومان

4795000 تومان

5895000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

FANTASIA DELUXE

درجه هتل ALL

7295000 تومان

8795000 تومان

4795000 تومان

5895000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLEU HOTEL & RESORT

درجه هتل ALL

7495000 تومان

9095000 تومان

4795000 تومان

5895000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLEU HOTEL & RESORT

درجه هتل ALL

7795000 تومان

9395000 تومان

4795000 تومان

6095000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

درجه هتل ALL

7695000 تومان

9395000 تومان

4795000 تومان

5995000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

درجه هتل ALL

8095000 تومان

9895000 تومان

4795000 تومان

6195000 تومان

SIDE SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF

درجه هتل ALL

8295000 تومان

10295000 تومان

4795000 تومان

6395000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SUHAN 360

درجه هتل ALL

7795000 تومان

9395000 تومان

4795000 تومان

6095000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

SUHAN 360

درجه هتل ALL

8195000 تومان

10095000 تومان

4795000 تومان

6295000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

7795000 تومان

10595000 تومان

4795000 تومان

6195000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

SEALIGHT RESORT

درجه هتل ALL

7795000 تومان

10295000 تومان

4795000 تومان

6195000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل U.ALL

7795000 تومان

9895000 تومان

4795000 تومان

6095000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

7995000 تومان

10195000 تومان

4795000 تومان

6195000 تومان

SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل U.ALL

7995000 تومان

9795000 تومان

4795000 تومان

6095000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

PALOMA PASHA

درجه هتل U.ALL

8295000 تومان

10195000 تومان

4795000 تومان

6295000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT ELITE

درجه هتل U.ALL

8695000 تومان

11695000 تومان

4795000 تومان

6595000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

8695000 تومان

10895000 تومان

4795000 تومان

6595000 تومان

STD ROOM هتل های 4 ستاره تاپ
SURTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4995000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
SANTUR HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5095000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
AYMA BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5095000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
ARORA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
ARORA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5295000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5195000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
PANORAMA HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5395000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
THE NEW CITY (EX GRAND KURDOGLU)
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5495000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5495000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
LADONIA ADAKULE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5695000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
RICHMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
RICHMOND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5695000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5795000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
TUSAN DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5895000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
FANTASIA DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5895000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
LE BLEU HOTEL & RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5895000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
LE BLEU HOTEL & RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6095000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5995000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SIDE SEA VIEW
توضیحات
RAMADA RESORT KUSADASI & GOLF
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6395000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
SUHAN 360
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6095000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
SUHAN 360
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6295000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
SEALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6095000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SEA VIEW
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6095000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
PALOMA PASHA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6295000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
AMARA SEALIGHT ELITE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6595000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6595000 تومان

موقعیت مکانی
STD ROOM
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر - 5 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. هزینه کودک زیر دوسال 690.000 تومان می باشد
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  4. کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh