تلفن : 02188520828
kusadasi-9508251259-12.jpg

تور کوش آداسی

6 شب و 7 روز

حرکت : 15 مرداد

sun express
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GRAND KURDOGLU

درجه هتل B.B

5587000 تومان

7149600 تومان

4793500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE KUSADASI

درجه هتل ALL

6277000 تومان

8064000 تومان

5138500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DABAKLAR

درجه هتل H.B

6415000 تومان

8532000 تومان

5207500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MY EAGEN STAR

درجه هتل ALL

6760000 تومان

9108000 تومان

5380000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

BELMARE HOTEL

درجه هتل ALL

6967000 تومان

9453600 تومان

5483500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LAMBIANCE ROYAL

درجه هتل ALL

7105000 تومان

9684000 تومان

5552500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SAHIN

درجه هتل ALL

7657000 تومان

10605600 تومان

5828500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RICHMOND EPHESUS

درجه هتل ALL

9175000 تومان

13140000 تومان

6587500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ARIA CLAROS

درجه هتل ALL

9451000 تومان

13600800 تومان

6725500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

TUSAN BEACH

درجه هتل ALL

9589000 تومان

13831200 تومان

6794500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR DELUXE

درجه هتل ALL

9610000 تومان

14292000 تومان

6932500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LE BLUE RESORT

درجه هتل U.ALL

9904000 تومان

15328800 تومان

7243000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA EPHESUS PRINCESS

درجه هتل ALL

10279000 تومان

14983200 تومان

7139500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS KUSADASI

درجه هتل ALL

11590000 تومان

17964000 تومان

7795000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SALIGHT RESORT

درجه هتل U.ALL

11590000 تومان

17172000 تومان

7795000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PINE BAY RESORT

درجه هتل ALL

11935000 تومان

21060000 تومان

7967500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUNIS EFES ROYAL

درجه هتل U.ALL

11950000 تومان

18900000 تومان

8312500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AMARA SEALIGHT

درجه هتل U.ALL

12050000 تومان

18900000 تومان

8312500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PALMWINGS EPHESUS

درجه هتل ALL

12280000 تومان

19188000 تومان

8140000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

AQUA FANTASY

درجه هتل ALL

12610000 تومان

2005200 تومان

8657500 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

KORUMAR EPHESUS

درجه هتل U.ALL

13522000 تومان

20397600 تومان

8761000 تومان

4990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
GRAND KURDOGLU
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5587000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7149600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4793500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6277000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8064000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5138500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DABAKLAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6415000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8532000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5207500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MY EAGEN STAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9108000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BELMARE HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6967000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9453600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5483500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LAMBIANCE ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7105000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9684000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5552500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND SAHIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7657000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10605600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5828500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RICHMOND EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13140000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6587500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARIA CLAROS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9451000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13600800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6725500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TUSAN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9589000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13831200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6794500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR DELUXE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14292000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6932500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LE BLUE RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9904000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15328800 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7243000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LABRANDA EPHESUS PRINCESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10279000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14983200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7139500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMWINGS KUSADASI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17964000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SALIGHT RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17172000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PINE BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11935000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21060000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7967500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUNIS EFES ROYAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8312500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AMARA SEALIGHT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8312500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PALMWINGS EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

19188000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8140000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AQUA FANTASY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2005200 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8657500 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KORUMAR EPHESUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13522000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20397600 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8761000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز سان اکسپرس به ازمیر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

توضیحات :

  1. کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ کل قرارداد جهت رزرو الزامیست.
  3. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  4. هزینه کودک زیر دوسال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh