تلفن : 02188520828
geo-9508251336-3.jpg

تور تفلیس نوروز 99

5 شب و 6 روز

ویژه نوروز 99

Zagros airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

GRAND

درجه هتل B.B

3560000 تومان

3875000 تومان

3450000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL LUX

درجه هتل B.B

3560000 تومان

3875000 تومان

3450000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERION PALACE

درجه هتل B.B

3700000 تومان

4150000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

NITSA

درجه هتل B.B

3700000 تومان

4150000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ATU

درجه هتل B.B

3700000 تومان

4150000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر 10 دقیقه هتل های 4 ستاره تاپ

MARSEL

درجه هتل B.B

3700000 تومان

4150000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

GEORGIA VAKE

درجه هتل B.B

3700000 تومان

4150000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

15 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

EURASIA

درجه هتل B.B

3750000 تومان

4250000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

KAVELA

درجه هتل B.B

3750000 تومان

4250000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

LORDS

درجه هتل B.B

3750000 تومان

4250000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

KOPALA TSKNETI

درجه هتل B.B

3750000 تومان

4250000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

LUX INN

درجه هتل B.B

3750000 تومان

4250000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

RIO

درجه هتل B.B

3750000 تومان

4250000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

GREMI

درجه هتل B.B

3810000 تومان

4375000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ASTERION PALACE

درجه هتل B.B

3875000 تومان

4500000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ENGLISH HOME

درجه هتل B.B

3875000 تومان

4500000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

SKY GEORGIA

درجه هتل B.B

3940000 تومان

4625000 تومان

3500000 تومان

3250000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

BEAMOND GARDEN

درجه هتل B.B

4000000 تومان

4750000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

GTM PLAZA

درجه هتل B.B

4000000 تومان

4750000 تومان

3625000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

IVERIA INN

درجه هتل B.B

4060000 تومان

4875000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ILIANI

درجه هتل B.B

4060000 تومان

4875000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

CRUISE

درجه هتل B.B

4060000 تومان

4875000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

10 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

URABAN BOUTIQUE

درجه هتل B.B

4060000 تومان

4875000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

BETLEM

درجه هتل B.B

4125000 تومان

5000000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

PRIMAVERA

درجه هتل B.B

4125000 تومان

5000000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

DOLABAURIJ

درجه هتل B.B

4190000 تومان

5125000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

VEDZISI

درجه هتل B.B

4190000 تومان

5125000 تومان

3750000 تومان

3250000 تومان

5 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

AMERI PLAZA

درجه هتل B.B

4250000 تومان

5250000 تومان

3875000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

CRON PALACE

درجه هتل B.B

4250000 تومان

5250000 تومان

3875000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

CORAL

درجه هتل B.B

4310000 تومان

5375000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ORION OLD

درجه هتل B.B

4310000 تومان

5375000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

WINE PALACE

درجه هتل B.B

4375000 تومان

5500000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ART BOUTIQUE

درجه هتل B.B

4375000 تومان

5500000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

GRAKO METEKHI

درجه هتل B.B

4440000 تومان

5500000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

ASTORIA TBILISI

درجه هتل B.B

4440000 تومان

5500000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

VERE PALACE

درجه هتل B.B

4440000 تومان

5500000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

KMM

درجه هتل B.B

4440000 تومان

5625000 تومان

3875000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

CITY CENTER

درجه هتل B.B

4490000 تومان

5725000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

MUSIEM

درجه هتل B.B

4500000 تومان

5750000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

L.M CLUB

درجه هتل B.B

4560000 تومان

5875000 تومان

4000000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

PREFERENCE

درجه هتل B.B

4625000 تومان

6000000 تومان

4125000 تومان

3250000 تومان

20 دقیقه تا مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

AMBASADORI HISTORICA

درجه هتل B.B

4625000 تومان

6000000 تومان

0 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA

درجه هتل B.B

4625000 تومان

6000000 تومان

0 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

IOTA

درجه هتل B.B

4975000 تومان

6700000 تومان

4500000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN

درجه هتل B.B

4440000 تومان

7625000 تومان

4500000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ

THE BILTMOR

درجه هتل B.B

4040000 تومان

8825000 تومان

4750000 تومان

3250000 تومان

مرکز شهر هتل های 4 ستاره تاپ
GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
ROYAL LUX
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3450000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
ASTERION PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
NITSA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر 10 دقیقه
توضیحات
MARSEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
GEORGIA VAKE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
15 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
EURASIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
KAVELA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
LORDS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
KOPALA TSKNETI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
LUX INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
GREMI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
ASTERION PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ENGLISH HOME
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
SKY GEORGIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
BEAMOND GARDEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
GTM PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3625000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
IVERIA INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
ILIANI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
CRUISE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
10 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
URABAN BOUTIQUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4060000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
BETLEM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
PRIMAVERA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
DOLABAURIJ
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
VEDZISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
5 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
AMERI PLAZA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
CRON PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
CORAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ORION OLD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
WINE PALACE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ART BOUTIQUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
GRAKO METEKHI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
ASTORIA TBILISI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5500000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
KMM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
CITY CENTER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
MUSIEM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
L.M CLUB
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5875000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
PREFERENCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
20 دقیقه تا مرکز شهر
توضیحات
AMBASADORI HISTORICA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
RAMADA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
IOTA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
HOLIDAY INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات
THE BILTMOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4750000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3250000 تومان

موقعیت مکانی
مرکز شهر
توضیحات

توجه:

در صورت درخواست تور با پرواز قشم ایر پکیج دارای 100.000 تومان افزایش نرخ می‌باشد.

در تاریخ‌های 25 اسفند و 12 و 13 فروردین مبلغ 300.000 تومان کاهش قیمت دارد.

در تاریخ‌های 28 اسفند و 8 و 9 فروردین مبلغ 200.000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ‌های 29 اسفند مبلغ 600.000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ‌های 1 و 2 و 3 و 4 فروردین مبلغ 400.000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ‌های 5 و 6 و 7 فروردین مبلغ 300.000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ‌های 8 و 9 فروردین مبلغ 200.000 تومان افزایش قیمت دارد.

در تاریخ‌ 11 فروردین مبلغ 200.000 تومان کاهش قیمت دارد.

تاریخ های حرکت:

از 25 اسفند الی 13 فرودین

خدمات:

5 شب اقامت - صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی سامان - لیدر فارسی زبان

مدارک:

اسکن رنگی پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر 2 سال 300.000 می‌باشد.
  2. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد
  3. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
  4. مسئولیت کنترل گذر نامه از جهت اعتبار و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می باشد
  5. بیمه افراد بالای 60 سال الزامی می‌باشد و مبلغ 50.000 تومان به نرخ‌های فوق اضافه می‌گردد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور دبی

از ,3310000تومان

,5 شب و 6 روز

Mahan Air

تور بالی نوروز 99

از ,14100000تومان

,۶ شب بالی + 1 شب کوالالامپور

ویژه نوروز 99

Mahan Air

تور آنتالیا

از ,4290000تومان

,6 شب و 7 روز

حرکت : 17 و 18 و 19 بهمن

sun express

تور روسیه

از ,7990000 دلار

, 7 شب و 8 روز

حرکت : 25 شهریور

Iran Air