تلفن : 02188520828
india-9508251305-5.jpg

تور گوا نوروز 98

7 شب و 8 روز

ویژه نوروز 98

Meraj Airlines
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

ALOR GRANDE HOLIDAY

درجه هتل B.B

7495000 تومان

9125000 تومان

7025000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

CAMELOT BEACH SEAVIEW

درجه هتل B.B

7895000 تومان

9615000 تومان

7245000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

ORRITEL VILLAGE

درجه هتل B.B

8195000 تومان

10195000 تومان

7275000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

NAGOA GRANDE

درجه هتل B.B

8575000 تومان

10925000 تومان

7645000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

SUN VILLAGE

درجه هتل B.B

9075000 تومان

11295000 تومان

7975000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

SUN VILLAGE

درجه هتل ALL

10725000 تومان

14475000 تومان

8655000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

RIO BOUTIQUE

درجه هتل B.B

9195000 تومان

11625000 تومان

8125000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD BEACH COMPACT

درجه هتل B.B

9195000 تومان

12995000 تومان

0 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD BEACH COMPACT

درجه هتل ALL

11475000 تومان

15245000 تومان

0 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT DE ALTURAS

درجه هتل B.B

9625000 تومان

13025000 تومان

8145000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

CHANCEC RESORT

درجه هتل B.B

9926000 تومان

13400000 تومان

8255000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

CHANCEC RESORT

درجه هتل ALL

12595000 تومان

18845000 تومان

9860000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD BEACH PREMIER

درجه هتل B.B

10075000 تومان

13675000 تومان

8375000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD BEACH PREMIER

درجه هتل ALL

11825000 تومان

15845000 تومان

9225000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

FORTUNE MIRAMAR

درجه هتل B.B

10675000 تومان

15245000 تومان

8795000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

FORTUNE MIRAMAR

درجه هتل ALL

12125000 تومان

17895000 تومان

9595000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN

درجه هتل B.B

10995000 تومان

15595000 تومان

8445000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

ITC FORTUNE REGINA

درجه هتل B.B

11200000 تومان

15925000 تومان

8995000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS GOA

درجه هتل B.B

11545000 تومان

16695000 تومان

9525000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

HARD ROCK

درجه هتل B.B

11595000 تومان

15725000 تومان

9875000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

HARD ROCK

درجه هتل ALL

15145000 تومان

21595000 تومان

10875000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

O HOTEL

درجه هتل B.B

12075000 تومان

17825000 تومان

9275000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

RADISSON BLU RESORT

درجه هتل B.B

12345000 تومان

18175000 تومان

10945000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE DE GOA

درجه هتل B.B

12925000 تومان

18175000 تومان

10395000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE DE GOA

درجه هتل ALL

15725000 تومان

22995000 تومان

11475000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT RIO

درجه هتل B.B

13025000 تومان

17695000 تومان

10075000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT RIO

درجه هتل ALL

16295000 تومان

23645000 تومان

11795000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

THE ZURI WHITE SANDS RESORT

درجه هتل B.B

13275000 تومان

18795000 تومان

10875000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN RESORT

درجه هتل B.B

13345000 تومان

20145000 تومان

10145000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ

HOLIDAY INN RESORT

درجه هتل ALL

17025000 تومان

23375000 تومان

12275000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ

LEMERDIEN

درجه هتل B.B

13545000 تومان

18795000 تومان

10745000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

LEMERDIEN

درجه هتل ALL

16375000 تومان

23775000 تومان

11795000 تومان

6195000 تومان

NORTH هتل های 4 ستاره تاپ

CARAVELA RESORT

درجه هتل B.B

13875000 تومان

21345000 تومان

10595000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

15695000 تومان

26075000 تومان

11545000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND HYATT

درجه هتل F.B

20445000 تومان

29845000 تومان

15746000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOTT

درجه هتل B.B

16425000 تومان

26375000 تومان

12345000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOTT

درجه هتل ALL

19575000 تومان

31545000 تومان

14695000 تومان

6195000 تومان

CENTRAL هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL GOA DONA SYLVIA

درجه هتل ALL

16825000 تومان

25065000 تومان

12275000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ

ITC GRAND

درجه هتل B.B

18175000 تومان

30195000 تومان

11945000 تومان

6195000 تومان

SOUTH هتل های 4 ستاره تاپ
ALOR GRANDE HOLIDAY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9125000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7025000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
CAMELOT BEACH SEAVIEW
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9615000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7245000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
ORRITEL VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
NAGOA GRANDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10925000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7645000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7975000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14475000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8655000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
RIO BOUTIQUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11625000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8125000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
SANDALWOOD BEACH COMPACT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
SANDALWOOD BEACH COMPACT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11475000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
RESORT DE ALTURAS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9625000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13025000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
CHANCEC RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9926000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8255000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
CHANCEC RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
SANDALWOOD BEACH PREMIER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13675000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8375000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
SANDALWOOD BEACH PREMIER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9225000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
FORTUNE MIRAMAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15245000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
FORTUNE MIRAMAR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12125000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
COUNTRY INN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8445000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
ITC FORTUNE REGINA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15925000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
PARK REGIS GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9525000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15725000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15145000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
O HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12075000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17825000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
RADISSON BLU RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات
CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12925000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18175000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15725000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

22995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11475000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10075000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23645000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
THE ZURI WHITE SANDS RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13275000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10875000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات
HOLIDAY INN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13345000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

20145000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات
HOLIDAY INN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17025000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات
LEMERDIEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10745000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
LEMERDIEN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

23775000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
NORTH
توضیحات
CARAVELA RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13875000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

21345000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

15695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26075000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11545000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

20445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

29845000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15746000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16425000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

26375000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12345000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
MARRIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

19575000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

31545000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

14695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
CENTRAL
توضیحات
NOVOTEL GOA DONA SYLVIA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

16825000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25065000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

12275000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات
ITC GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

18175000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

30195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11945000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6195000 تومان

موقعیت مکانی
SOUTH
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت معراج- ویزا - ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل - بیمه مسافرتی - گشت شهری - لیدر محلی

مدارک لازم:

مدارک لازم جهت اقدام ویزای هند EVISA ویزای الکترونیکی:

اسکن پاسپورت امضاء شده

اسکن عکس 5*5

فرم اطلاعات فردی

کپی شناسنامه

اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتباربا درج امضاء مسافر

دو قطعه عکس رنگی 5*5

کپی شناسنامه (صفحه اول و دوم)

کپی کارت ملی پشت و رو

فرم پر شده جهت اطلاعات مسافر

تاریخ حرکت:

تاریخ رفت : 1 و 8 فروردین

ساعت رفت : 12:00

برگشت : 20:00

توضیحات :

  1. نرخ کودک زیر دو سال 1.495.000 تومان می باشد
  2. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد
  3. در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2.000.000 تومان به پکیج اضافه می شود
  4. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه پرداخت می شود
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh

تورهای دیگر پیشنهادی ما به شما :

تور دهلی جیپور آگرا گوا نوروز 98

از ,15640000تومان

,10 شب و 11 روز

ویژه نوروز 98

Oman Air

تور دبی نوروز 98

از ,3310000تومان

,5 شب و 6 روز

از 28 اسفند تا 3 فروردین 98

Mahan Air

تور دهلی آگرا جیپور

از ,2955000تومان

,7 شب و 8 روز

ویژه تعطیلات خرداد

Mahan Air

تور دهلی آگرا جیپور

از ,7650000تومان

,7 شب و 8 روز

اعتبار تا اطلاع ثانوی

Mahan Air