تلفن : 02188520828
آژانس همسفر
india-9508251305-2.jpg

تور گوا نوروز 97

7 شب و 8 روز

از 21 اسفند تا 10 فروردین

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

LA GULLS COURT

درجه هتل B.B

3295000 تومان

4195000 تومان

2795000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

LA GULLS COURT

درجه هتل ALL

3995000 تومان

5295000 تومان

3095000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NA GOA GRAND

درجه هتل B.B

3495000 تومان

4395000 تومان

2845000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NA GOA GRAND

درجه هتل ALL

4095000 تومان

5495000 تومان

3195000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN VILLAGE

درجه هتل B.B

3595000 تومان

4495000 تومان

2895000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SUN VILLAGE

درجه هتل ALL

4295000 تومان

5795000 تومان

3295000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD

درجه هتل B.B

3695000 تومان

4895000 تومان

2895000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD

درجه هتل ALL

4295000 تومان

5795000 تومان

3295000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD

درجه هتل B.B

3895000 تومان

5095000 تومان

2995000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

SANDALWOOD

درجه هتل ALL

4495000 تومان

5995000 تومان

3395000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FORTUNE REGINA

درجه هتل B.B

4095000 تومان

5695000 تومان

3095000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

FORTUNE REGINA

درجه هتل ALL

4295000 تومان

5995000 تومان

3295000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS GOA

درجه هتل B.B

4195000 تومان

5795000 تومان

3095000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK REGIS GOA

درجه هتل ALL

5295000 تومان

7495000 تومان

3595000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT RIO

درجه هتل B.B

4245000 تومان

5795000 تومان

3145000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RESORT RIO

درجه هتل ALL

4995000 تومان

6995000 تومان

3495000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN & SUITES

درجه هتل B.B

4245000 تومان

5995000 تومان

3145000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

COUNTRY INN & SUITES

درجه هتل ALL

4995000 تومان

7295000 تومان

3495000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HARD ROCK

درجه هتل B.B

4295000 تومان

6095000 تومان

3145000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

HARD ROCK

درجه هتل ALL

5495000 تومان

6995000 تومان

3695000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

O HOTEL

درجه هتل B.B

4395000 تومان

6195000 تومان

3195000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL SHREM

درجه هتل B.B

4795000 تومان

6995000 تومان

3295000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE DE GOA

درجه هتل B.B

4795000 تومان

6995000 تومان

3295000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

CIDADE DE GOA

درجه هتل ALL

5795000 تومان

7995000 تومان

3795000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL RESORT & SPA

درجه هتل B.B

4795000 تومان

7295000 تومان

3395000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL RESORT & SPA

درجه هتل ALL

6195000 تومان

9295000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA CARAVELA

درجه هتل B.B

4995000 تومان

7595000 تومان

3495000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ZURIWHITE SAND

درجه هتل B.B

4995000 تومان

7595000 تومان

3495000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ZURIWHITE SAND

درجه هتل ALL

5995000 تومان

8995000 تومان

3895000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

W HOTEL GOA

درجه هتل B.B

7495000 تومان

12995000 تومان

4495000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND HYATT

درجه هتل B.B

5695000 تومان

8795000 تومان

3695000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOT GOA

درجه هتل B.B

5795000 تومان

8995000 تومان

3795000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MARRIOTT GOA

درجه هتل ALL

6995000 تومان

9995000 تومان

4095000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

PARK HYATT GOA

درجه هتل B.B

5995000 تومان

9995000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ
LA GULLS COURT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
LA GULLS COURT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
NA GOA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2845000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
NA GOA GRAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
SUN VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DLX COMPACT
SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DLX COMPACT
SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DLX PREMIER
SANDALWOOD
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DLX PREMIER
FORTUNE REGINA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
FORTUNE REGINA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
PARK REGIS GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE
PARK REGIS GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE
RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE
RESORT RIO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE
COUNTRY INN & SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
COUNTRY INN & SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6095000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE
HARD ROCK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DELUXE
O HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4395000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
COURTYARD
NOVOTEL SHREM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PARK ROOM
CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
CIDADE DE GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
NOVOTEL RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
NOVOTEL RESORT & SPA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9295000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
RAMADA CARAVELA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN ROOM
ZURIWHITE SAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7595000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUP GARDEN
ZURIWHITE SAND
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3895000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
W HOTEL GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4495000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WONDERFUL
GRAND HYATT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3695000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND ROOM
MARRIOT GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
MARRIOTT GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4095000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD
PARK HYATT GOA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2495000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STANDARD

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان ایر مستقیم به گوا - ویزا - ترانسفر فرودگاهی - 7 شب اقامت در هتل با خدمات طبق جدول - یک روز گشت شهری بازدید از شهر گوا - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

مدارک لازم:

اصل پاسپورت امضا شده با 7 ماه اعتبار از تاریخ سفر - دو قطعه عکس 5*5 - کپی صفحات اول و دوم شناسنامه - کپی پشت و روی کارت ملی - فرم اطلاعات مسافر

توضیحات :

  1. پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
  2. پرداخت 50 درصد از مبلغ جهت ثبت درخواست الزامیست.
  3. نرخ INF مبلغ 500.000 تومان می باشد.
  4. آژانس همسفر مسئولیتی در قبال کنترل پاسپورت و هر نوع ممنوعیت خروج از کشور مسافر را نخواهد داشت.
  5. مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار (7ماه) و ممنوعیت خروج به عهده مسافر می باشد
  6. تمامی بلیطها به صورت چارتر بوده و در صورت انصراف سوخت کامل می باشد
  7. در صورت درخواست صندلی بیزینس کلاس مبلغ 2.000.000 تومان به ازای هر صندلی اضافه میشود.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh
لطفا با من تماس بگیرید