تلفن : 02188520828
bodrum-950825125825.jpg

تور بدروم

6 شب و 7 روز

حرکت : 9 شهریور

Iran Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

TENDA

درجه هتل ALL

6000000 تومان

7050000 تومان

5000000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ONURA HOLIDAY VILLAGE

درجه هتل ALL

6850000 تومان

8350000 تومان

5440000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

YELKEN MANDALINCI

درجه هتل ALL

7540000 تومان

9390000 تومان

5700000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

MANDARIN RESORT

درجه هتل ALL

7860000 تومان

9750000 تومان

5900000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH

درجه هتل ALL

8000000 تومان

10000000 تومان

6000000 تومان

3990000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

GREEN BEACH

درجه هتل ALL

8400000 تومان

10600000 تومان

6200000 تومان

3990000 تومان

MAIN هتل های 4 ستاره تاپ

BODRUM BAY RESORT

درجه هتل U.ALL

8130000 تومان

10200000 تومان

6050000 تومان

3990000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

SUN DANCE

درجه هتل U.ALL

9050000 تومان

11600000 تومان

6300000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

ISIS

درجه هتل U.ALL

9800000 تومان

12800000 تومان

6900000 تومان

3990000 تومان

CLUB GARDEN هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL ASARLIK

درجه هتل U.ALL

9800000 تومان

12750000 تومان

6900000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

THOR

درجه هتل U.ALL

9800000 تومان

12750000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

THOR

درجه هتل U.ALL

10190000 تومان

13390000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

DLX JACCUZI هتل های 4 ستاره تاپ

THOR

درجه هتل U.ALL

10600000 تومان

13900000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA TMT

درجه هتل ALL

10170000 تومان

13150000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

ANEX هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA TMT

درجه هتل ALL

10320000 تومان

13390000 تومان

0 تومان

3990000 تومان

STD هتل های 4 ستاره تاپ

LABRANDA TMT

درجه هتل ALL

10770000 تومان

14050000 تومان

8800000 تومان

3990000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

10300000 تومان

13590000 تومان

7190000 تومان

3990000 تومان

CLUB هتل های 4 ستاره تاپ

YASMIN BODRUM RESORT

درجه هتل U.ALL

11150000 تومان

14790000 تومان

7550000 تومان

3990000 تومان

MAIN هتل های 4 ستاره تاپ

KADIKALE

درجه هتل ALL

10300000 تومان

13450000 تومان

7100000 تومان

3990000 تومان

GARDEN هتل های 4 ستاره تاپ

SAMARA

درجه هتل ALL

10550000 تومان

13700000 تومان

7350000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

DUJA BODRUM

درجه هتل U.ALL

11650000 تومان

15700000 تومان

7900000 تومان

3990000 تومان

VILLAGE LAND هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND PARK BODRUM

درجه هتل U.ALL

11950000 تومان

16700000 تومان

7950000 تومان

3990000 تومان

هتل های 4 ستاره تاپ

VOGUE

درجه هتل U.ALL

12890000 تومان

17100000 تومان

8500000 تومان

3990000 تومان

GARDEN VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

VOGUE

درجه هتل U.ALL

13650000 تومان

18390000 تومان

8950000 تومان

3990000 تومان

LAND VIEW هتل های 4 ستاره تاپ

HILTON

درجه هتل U.ALL

17990000 تومان

25590000 تومان

11200000 تومان

3990000 تومان

GUEST ROOM SEA VIEW هتل های 4 ستاره تاپ
TENDA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ONURA HOLIDAY VILLAGE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

6850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8350000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5440000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
YELKEN MANDALINCI
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5700000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MANDARIN RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

7860000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

9750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
GREEN BEACH
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN
توضیحات
BODRUM BAY RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
SUN DANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ISIS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12800000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB GARDEN
توضیحات
ROYAL ASARLIK
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9800000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
THOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
DLX JACCUZI
توضیحات
THOR
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
LABRANDA TMT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10170000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13150000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
ANEX
توضیحات
LABRANDA TMT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
STD
توضیحات
LABRANDA TMT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
YASMIN BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7190000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
CLUB
توضیحات
YASMIN BODRUM RESORT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7550000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
MAIN
توضیحات
KADIKALE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10300000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7100000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN
توضیحات
SAMARA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10550000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7350000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUJA BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

15700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
VILLAGE LAND
توضیحات
GRAND PARK BODRUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

16700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VOGUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
GARDEN VIEW
توضیحات
VOGUE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

13650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

18390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8950000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
LAND VIEW
توضیحات
HILTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

17990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

25590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3990000 تومان

موقعیت مکانی
GUEST ROOM SEA VIEW
توضیحات

توجه:

این پکیج شامل 500.000 تومان افزایش نرخ می باشد.

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ایران ایر به ازمیر - 6 شب اقامت در هتل - ترانسفر فرودگاهی - بیمه مسافرتی - راهنمای فارسی زبان

برنامه پروازی:

تاریخ رفت : 9 شهریور - ساعت 23:50 - شماره پرواز : 759

تاریخ برگشت : 17 شهریور - ساغت 03:20 - شماره پرواز : 758

توضیحات :

  1. مسئولیت کنترل پاسپورت و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد .
  2. بلیط چارتر و هتل گارانتی و غیر قابل استرداد و کنسلی می باشد.
  3. نرخ کودک زیر دوسال 290.000 تومان می باشد.
  4. پرداخت 50 درصد از مبلغ تور جهت رزرو الزامی می باشد
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh