تلفن : 02188520828
kul-9508251313.jpg

تور کوالالامپور

7 شب و 8 روز

Mahan Air
نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در
اتاق 2 تخته
هر نفر در
اتاق 1 تخته
6 تا 12 سال
با تخت
2 تا 6 سال
بدون تخت
موقعیت

MY HOTEL BUKIT BINTANG

درجه هتل B.B

8940000 تومان

10250000 تومان

7000000 تومان

6580000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

SANDPIPER

درجه هتل B.B

8940000 تومان

10250000 تومان

7000000 تومان

6580000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC EXPRESS

درجه هتل B.B

8940000 تومان

10250000 تومان

7000000 تومان

6580000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

SILKA MAYTOWER

درجه هتل B.B

8940000 تومان

10260000 تومان

7000000 تومان

6600000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

COSMO

درجه هتل B.B

9240000 تومان

10850000 تومان

7300000 تومان

6710000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND SEASON

درجه هتل B.B

9470000 تومان

11300000 تومان

7530000 تومان

6790000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG

درجه هتل B.B

9540000 تومان

11450000 تومان

7600000 تومان

6820000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

FEDERAL HOTEL

درجه هتل B.B

9620000 تومان

11600000 تومان

7680000 تومان

6850000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

FURAMA

درجه هتل B.B

9770000 تومان

11900000 تومان

7830000 تومان

6930000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

SUNWAY PUTRA

درجه هتل B.B

9770000 تومان

11900000 تومان

7830000 تومان

6930000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

VERDANT HILL

درجه هتل B.B

9780000 تومان

11920000 تومان

7840000 تومان

6930000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

PACIFIC REGENCY

درجه هتل B.B

9840000 تومان

12050000 تومان

7900000 تومان

6940000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

NOVOTEL

درجه هتل B.B

9920000 تومان

12200000 تومان

7980000 تومان

6980000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

RAMADA SUITES

درجه هتل B.B

9920000 تومان

12200000 تومان

7980000 تومان

6980000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

CORUS

درجه هتل B.B

10140000 تومان

12650000 تومان

8200000 تومان

7090000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

CONCORDE

درجه هتل B.B

10140000 تومان

12650000 تومان

8200000 تومان

7090000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

DORSETT REGENCY

درجه هتل B.B

10140000 تومان

12650000 تومان

8200000 تومان

7090000 تومان

DORSETT ROOM هتل های 4 ستاره تاپ

ISTANA

درجه هتل B.B

10370000 تومان

13100000 تومان

8430000 تومان

7190000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

MAYA HOTEL

درجه هتل B.B

10590000 تومان

13550000 تومان

8650000 تومان

7250000 تومان

STUDIO هتل های 4 ستاره تاپ

PULLMAN

درجه هتل B.B

10670000 تومان

13700000 تومان

8730000 تومان

7270000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

ROYAL CHULAN

درجه هتل B.B

10670000 تومان

13700000 تومان

8730000 تومان

7270000 تومان

SUPERIOR هتل های 4 ستاره تاپ

WESTIN

درجه هتل B.B

10670000 تومان

13700000 تومان

8730000 تومان

7300000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

RENAISSANCE

درجه هتل B.B

10740000 تومان

13850000 تومان

8800000 تومان

7300000 تومان

STANDARD هتل های 4 ستاره تاپ

SHERATON IMPERIAL

درجه هتل B.B

11120000 تومان

14600000 تومان

9180000 تومان

7460000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

GRAND MILINEUM

درجه هتل B.B

11190000 تومان

14750000 تومان

9250000 تومان

7480000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

JW MARIOTT

درجه هتل B.B

12320000 تومان

17000000 تومان

10380000 تومان

7930000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

SHANGRI-LA

درجه هتل B.B

12620000 تومان

17600000 تومان

0 تومان

8050000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ

RITZ-CARLTON

درجه هتل B.B

12770000 تومان

17900000 تومان

10830000 تومان

8120000 تومان

DELUXE هتل های 4 ستاره تاپ
MY HOTEL BUKIT BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6580000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
SANDPIPER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6580000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
PACIFIC EXPRESS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10250000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6580000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
SILKA MAYTOWER
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

8940000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10260000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6600000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
COSMO
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9240000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6710000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
GRAND SEASON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11300000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7530000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6790000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
ROYAL CHULAN BUKIT BINTANG
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9540000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11450000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7600000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6820000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
FEDERAL HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7680000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6850000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
FURAMA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6930000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
SUNWAY PUTRA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6930000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
VERDANT HILL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9780000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11920000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7840000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6930000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
PACIFIC REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9840000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12050000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6940000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
NOVOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6980000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
RAMADA SUITES
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

9920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12200000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7980000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6980000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
CORUS
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات
CONCORDE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
DORSETT REGENCY
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

12650000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8200000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7090000 تومان

موقعیت مکانی
DORSETT ROOM
توضیحات
ISTANA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13100000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8430000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7190000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
MAYA HOTEL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13550000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8650000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7250000 تومان

موقعیت مکانی
STUDIO
توضیحات
PULLMAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7270000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
ROYAL CHULAN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7270000 تومان

موقعیت مکانی
SUPERIOR
توضیحات
WESTIN
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13700000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8730000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7300000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
RENAISSANCE
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

10740000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

13850000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8800000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7300000 تومان

موقعیت مکانی
STANDARD
توضیحات
SHERATON IMPERIAL
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9180000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7460000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات
GRAND MILINEUM
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

11190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

14750000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9250000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7480000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات
JW MARIOTT
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10380000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7930000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات
SHANGRI-LA
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12620000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17600000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

0 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8050000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات
RITZ-CARLTON
درجه هتلدرجه هتل
نرخ اتاق 2 تخته

12770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

17900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10830000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8120000 تومان

موقعیت مکانی
DELUXE
توضیحات

خدمات:

بلیط رفت و برگشت با پرواز ماهان - 7 شب اقامت در هتل با صبحانه - ترانسفر فرودگاهی - یک گشت نیم روزی با ناهار - بیمه مسافرتی

توضیحات :

  1. پرداخت 50 درصد از مبلغ قرار داد جهت رزرو الزامیست.
  2. نرخ کودک زیر دوسال مبلغ 800.000 تومان می باشد.
  3. کنترل گذرنامه و هرگونه ممنوعیت خروج از کشور برعهده مسافر می باشد.
  4. پرواز چارتر و هتل گارانتی و غیرقابل استرداد و کنسلی می باشد.
فرم درخواست تماس:
در صورتیکه تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ,مشاوره رایگان و یا رزرو این تور رادارید, فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان ممکن با شما تماس حاصل نمایند.
کد امنیتی
reftresh